KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Dirigering 1 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Conducting 1
Avancerad nivå, E7005G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Godkänt antagningsprov till Musikalisk gestaltning, konstnärlig master med inriktning mot dirigering. Antagningsprovet ska visa kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder för att självständigt som ensembleledare kunna instudera och gestalta musik på en hög konstnärlig kvalitativ nivå, mångfacetterad kunskap om musikhistoria, uppförandepraxis och en utvecklad stilkänsla samt visa på konstnärlig integritet, kritiskt granska musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:

- Interpretation
- Analys
- Tradition/Nyskapande
- Det publika mötet.

Under kursen ska studenten ha:

- förvärvat grundläggande kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder för att självständigt som dirigent kunna instudera och gestalta musik
- förvärvat kunskaper om musikhistoria, uppförandepraxis och stilkänsla
- arbetat i olika samarbetsformer och fått gränsöverskridande möten som utmanat det egna och andras kreativitet.


Kursinnehåll

Studenten skall arbeta med sin gestik och slagteknik.

Kursen kommer också att innehålla partiturstudium; metoder och tekniker samt repetitionsmetodik. Vidare innehåller orkesterdirigeringskursen stråkkunskap/metodik.

Studerande med kördirigering som profil studerar också sång och sångmetodik.

I Tradition/Nyskapande sätts äldre musikverk in i en historisk kontext och nutida kompositioner i ett samtida sammanhang.


Genomförande

I färdighetsträningen av gestik och slagteknik sker delar av undervisningen med hjälp av repetitionspianist.

Undervisningen i instrumentkunskap, sång/metodik ges av erfarna lärare vid institutionen.

Videoupptagningar görs och diskuteras efterhand med fokus på repetitionsmetodik samt gestik och slagteknik.

De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerande i den konstnärliga masterutbildningen.

I kördirigering arbetar studenten varje mastervecka med masterkören. I orkesterdirigering gör studenten ett  verk med Norrbotten NEO (professionell nutida ensemble).


Examination

Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Vid slutredovisningar och/eller konserter sker examination av kursen.

I kördirigeringskursen gör studenten en konsert och inspelning med Masterkören.

I orkesterdirigeringskursen gör studenten en instudering och eventuellt konsert med verk av kompositionsstudenter skrivna för Norrbotten NEO.

I de dirigeringsuppgifter som studenten har att arbeta med efter samråd med läraren kommer följande moment att bedömas och betygsättas:
Gestik och plastik, metoder att instudera partitur, förmågan att sätta in musikverken i en musikhistorisk kontext med kunskap om uppförandepraxis och stilkänsla.

För betyget väl godkänd krävs att den studerande i examinationerna visat mycket god musikalisk och gestisk förmåga.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
I samråd med studenten väljs ett antal verk för kör samt orkester ut som ligger till grund för dirigeringsundervisningen.

Övrig litteratur:
Nicolaus Harnoncourt The Musical Dialogue ISBN 10: 1574670239
Clive Brown Classical & Romantic performance practice 1750-1900, Oxford ISBN-13: 978-0195166651
Thomas Caplin På slaget - En bok om körledning SK-Gehrmans förlag
The Swedish Choral Miracle - Richard Sparks
Svensk körpedagogik - Helena Stenbäck

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Fortlöpande redovisningU G#17.50ObligatoriskH15
0005Slutredovisning KörU G VG *2.50ObligatoriskH15
0006Slutredovisning OrkesterU G VG *2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.