KURSPLAN

Innovationsledning 7,5 högskolepoäng

Innovation management
Avancerad nivå, E7005N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Entreprenörskap
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Kunskaper och färdigheter inom kvalitetsutveckling, marknadsföring, organisation, ekonomistyrning och logistik motsvarande målen för T0008N Operations Management, K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs, M0004N Marknadsföring, grundkurs, E0006N Ledning och organisation av affärsverksamhet, R0001N Ekonomistyrning, T0002N Logistik 1 och G0008N Integrationsprojekt, företagsekonomi, logistik & kvalitet .


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenterna efter kursen ska kunna analysera, utvärdera, förstå och skapa innovation i organisationer.
Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
  • Beskriva och diskutera centrala begrepp i ledning av innovation, och hur dessa begrepp relaterar till varandra.
  • Förklara hur dessa centrala begrepp relaterar till måluppfyllnad i innovationsmiljöer, exempelvis i form av ökad produktförnyelse, effektivare processer, eller nya tjänster.
  • Förklara när olika lednings- och organisationsstrategier är tillämpliga och hur dessa måste anpassas till olika typer av omvärldssituationer.
  • Analysera organisationers praktiska utmaningar med att generera och implementera innovation genom att tillämpa centrala begrepp i kursen.
  • Teoretisera och reflektera över de problem, möjligheter, systemgränser och ”spelregler” som möjliggör eller hindrar innovation och måluppfyllnad i organisationer.

Kursinnehåll
Kursen har ett strategiskt lednings- och organiseringsperspektiv på innovation och innovativ utveckling; på vad innovation är, hur det uppstår, och hur innovation kan stimuleras, ledas och organiseras.

Genomförande
Undervisning och lärande sker genom föreläsningar, studentledda work-shops, självstudier och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen bedrivs huvudsakligen på engelska.

Examination
Skriftlig individuell hemtentamen.
Studentledd work-shop.
Skriftlig rapportering och muntlig behandling av casestudier.

Övrigt
Kursen kan, på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med O7004N eller annan kurs med liknande innehåll.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti

Examinator
Sara Thorgren

Övergångsbestämmelser
Kursen E7005N motsvarar kursen O7004N

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tidd, J. & Bessant, J. (2018). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. Wiley.

Ytterligare litteratur tillkommer i form av vetenskapliga artiklar.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004HemtentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH15
0005Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH16
0006Casestudie 1U G#1.50ObligatoriskH16
0007Casestudie 2U G#1.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.