Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Dirigering 2 22,5 högskolepoäng

Musical Performance - Conducting 2
Avancerad nivå, E7006G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Kunskaper motsvarande Musikalisk gestaltning - Dirigering 1 (E7005G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:

- Interpretation
- Analys
- Tradition/Nyskapande
- Det publika mötet.

Kursen utgör en fortsättning på Musikalisk gestaltning - Dirigering 1 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta målen.
Under kursen ska studenten ha:

- förvärvat kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder för att självständigt som dirigent kunna instudera och gestalta musik.
- förvärvat kunskaper om uppförandepraxis och stilkänsla.
- visat färdighet och förmåga att arbeta i olika samarbetsformer 
- utvecklat sin egen konstnärliga integritet genom kritiskt granskande av musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar.


Kursinnehåll
Gestik och slagteknik
Partiturstudier, teknik och metoder
Repetitionsmetodik
Uppförandepraxis
Analys där olika musikverk analyseras utifrån ett tematiskt - form-, harmoniskt-, musikhistoriskt-, instrumentations och kompositionstekniskt perspektiv


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I färdighetsträningen av gestik och slagteknik sker delar av undervisningen med hjälp av repetitionspianist.
I kördirigering arbetar studenten varje mastervecka med masterkören. 
I orkesterdirigering deltar studenten i en produktion med professionell symfoniorkester och kompositionsklassens studenter.
Andra datum än masterveckor kan vara aktuella i dialog med student


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Varje lektion och handledd repetition med kör/orkester/ensembler utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Vid slutredovisningar sker examination av kursen. 

I momentet kördirigerings slutredovisning examineras studenten genom att dirigera utvalda verk i repetitioner och konsert med kör.

I momentet orkesterdirigerings slutredovisning examineras studenten genom att dirigera repetitioner och eventuell konsert med verk av kompositionsstudenter skrivna för och framförda av professionell symfoniorkester. 

I de dirigeringsuppgifter som studenten har att arbeta med efter samråd med lärare, kommer följande att bedömas och betygsättas: Gestik och slagteknik, metoder att instudera partitur, repetitionsmetodik och kommunikation med ensemble/kör, stilkänsla.

För betyget väl godkänd krävs att den studerande i examinationerna visat mycket god musikalisk och gestisk förmåga.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
I samråd med studenten väljs ett antal verk för kör samt orkester ut som ligger till grund för dirigeringsundervisningen.

Övrig litteratur:
Sture Olsson Kroumata ISBN 9176944611
Nicolaus Harnoncourt The Musical Dialogue ISBN 10: 1574670239
Thomas Caplin På slaget - En bok om körledning SK-Gehrmans förlag
Carl Bamberger Dirigentens konst Norstedt
The Swedish Choral Miracle-Richard Sparks
Svensk körpedagogik-Helena Stenbäck

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004Fortlöpande redovisningU G#17.50ObligatoriskH15
0005Slutredovisning KörU G VG *2.50ObligatoriskH15
0006Slutredovisning OrkesterU G VG *2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11