KURSPLAN

Innovation & strategisk affärsutveckling 15 högskolepoäng

Innovation & strategic business development
Avancerad nivå, E7006N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Entreprenörskap
Ämnesgrupp (SCB)
Företagsekonomi

Behörighet

Kunskaper inom områdena industriell ekonomi, organisation och management innefattande kunskaper motsvarande E7005N Innovationsledning och O7015N Strategiskt projektarbete.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenterna efter genomförd kurs ska kunna analysera, utvärdera och implementera innovation och kapitalisera på innovativa möjligheter i organisationer.

Efter avslutad kurs så ska kursdeltagaren kunna:
  • Beskriva och diskutera centrala begrepp inom forskningsfronten inom innovation och strategisk affärsutveckling och hur dessa begrepp relaterar till varandra.
  • Förklara och förutsäga förekomsten av de affärsmöjligheter ett företag möter i sin verksamhet samt utföra en konsekvensanalys av det strategiska beslutet att exploatera en möjlighet.
  • Identifiera, teoretisera och reflektera över aktuella frågeställningar av såväl praktiskt som teoretiskt intresse inom innovation och affärsutveckling.

Kursinnehåll
Innovation och affärsutveckling driver strategiska beslut mer än någon annan faktor, och relationen mellan innovation, affärsutveckling och strategi utgör kärnan i denna kurs.

Kursen utgörs av tre sammanhängande moment:
  1. Moment 1 (5.0 hp) behandlar ”state-of-the-art” teoretiskt och praktiskt inom innovation och affärsutveckling utifrån ett strategiskt perspektiv. Momentet berör dels nya idéer och koncept från forskningsfronten, men också klassiska problem i innovation där den teoretiska kunskapen är välutvecklad men där utmaningen ligger i att omsätta denna kunskap i praktiska applikationer och lösningar. Ordspråket ”Best practice isn’t necessarily common practice” fångar denna problematik.
  2. Moment 2 (5.0 hp) handlar om att analysera förekomsten av eventuella affärsmöjligheter i innovativ verksamhet. Momentet har en praktisk inriktning och bedrivs mot ett företag. Koncept, idéer och litteratur från moment 1 kompletteras här med ny litteratur för att hjälpa ett företag med att analysera om och hur en affärsmöjlighet ska exploateras.  
  3. Moment 3 (5.0 hp) är mer teoretiskt/konceptuellt där studenten ges möjligheten att gå på djupet och utforska ett eget valt ämne inom affärsutveckling och innovation, baserat på de teoretiska och praktiska erfarenheter som erhålls i moment 1 och 2.

Genomförande
Kursen undervisas på Engelska. Det innebär att samtliga presentationer, diskussioner, inlämningsuppgifter, hemtentamen osv. ska vara på Engelska. Studenter registrerade på kursen har tillgång till kursens Canvasrum. I Canvasrummet finns samtliga vetenskapliga artiklar för kursen samt övrig relevant information. Kursen är på 15 ECTS och innebär således 10 veckors heltidsstudier. Du förväntas därför arbeta 400 arbetstimmar för att kunna bli godkänd på kursen.

Examination
Examination sker genom en kombination av seminarieuppgifter, projektarbete och skriftlig rapport. Betygsskalan på kursen som helhet är U/3/4/5.

Seminarieuppgifter (modul 1)            5.0 hp (U/3/4/5)
Projektarbete (modul 2)                    5.0 hp (U/3/4/5)
Skriftlig rapport (modul 3)                 5.0 hp (U/3/4/5)

I beskrivningen av respektive modul hittar du detaljerad information om examination och betygsättning.

Övrigt
Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen tillsammans med kursen O7002N eller annan kurs med liknande innehåll.
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
David Sjödin

Övergångsbestämmelser
Kursen E7006N motsvarar kursen O7002N

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ramfeldt, L., Kjellberg, J. & Kosnik, T. (2014). Gear up – Test your business model potential and plan your path to success. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
Anderson, C. (2013). How to give a killer presentation. Harvard Business Review, 91(6), 121-125.
Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004Seminarieuppgifter (modul 1)G U 3 4 55.00ObligatoriskH16
0005Projektarbete (modul 2)G U 3 4 55.00ObligatoriskH16
0007Skriftlig rapport (modul 3)G U 3 4 55.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.