Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Dirigering 3 15 högskolepoäng

Musical Performance - Conducting 3
Avancerad nivå, E7007G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Dirigering 2 (E7006G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursen utgör en fortsättning på E7002G Musikalisk gestaltning – dirigering 2 och syftar till fortsatt utveckling av den studerandes kunskaper enligt nedan.

Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:

  • Interpretation
  • Analys
  • Tradition/Nyskapande
  • Det publika mötet

Under kursen ska studenten ha:

  • förvärvat kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder för att självständigt som dirigent kunna instudera och gestalta musik på en avancerad nivå
  • förvärvat fördjupade kunskaper om musikhistoria, uppförandepraxis och stilkänsla.
  • arbetat i olika samarbetsformer och fått gränsöverskridande möten som utmanat den egna och andras kreativitet.
  • fördjupat sin egen konstnärliga integritet genom ett kritiskt granskande av musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar.

Kursinnehåll

Studenten skall arbeta med sin gestik och slagteknik. Kursen kommer också att innehålla partiturstudium; metoder och tekniker samt repetitionsmetodik. Vidare innehåller orkesterdirigeringskursen stråkkunskap/metodik. Studerande med kördirigering som profil studerar också sång och sångmetodik.

Interpretation lägger fokus på uppförandepraxis.

Analys, där olika musikverk analyseras utifrån ett tematiskt- form-, harmoniskt-, musikhistoriskt-, instrumentations- och kompositionstekniskt perspektiv.

I Tradition/Nyskapande sätts äldre musikverk in i en historisk kontext och nutida kompositioner i ett samtida sammanhang.

Det publika mötet innehåller scenisk beredskap, kommunikation och medieproduktion.


Genomförande

I färdighetsträningen av gestik och slagteknik sker delar av undervisningen med hjälp av repetitionspianist. Vid ett antal tillfällen arbetar studenten med en professionell vokalensemble och en professionell kammarensemble.

Undervisningen i instrumentkunskap/metodik ges av erfarna lärare vid institutionen. Videoupptagningar görs och diskuteras i efterhand med fokus på repetitionsmetodik samt gestik och slagteknik.

De fyra samverkande perspektiven behandlas till stor del i gemensamma seminarier för alla studerande i den konstnärliga masterutbildningen.

I kördirigering arbetar studenten varje mastervecka med masterkören. Det kan även ges möjlighet att arbeta med andra vokalensembler såsom Musikhögskolans Kammarkör och Erik Westbergs Vokalensemble.

I orkesterdirigering gör studenten ett verk med Norrbotten NEO.


Examination

Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Vid slutredovisningar och/eller konserter sker examination av kursen.

I kördirigeringskursen gör studenten en konsert och inspelning med Masterkören.

I orkesterdirigeringskursen gör studenten en instudering och eventuellt konsert med verk av kompositionsstudenter skrivna för Norrbotten NEO.

I de dirigeringsuppgifter som studenten har att arbeta med efter samråd med läraren kommer följande moment att bedömas och betygsättas:
Gestik och plastik, metoder att instudera partitur, förmågan att sätta in musikverken i en musikhistorisk kontext med kunskap om uppförandepraxis och stilkänsla.

För betyget väl godkänd krävs att den studerande i examinationerna visat mycket god musikalisk och gestisk förmåga.


Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
I samråd med studenten väljs ett antal verk för kör samt orkester ut som ligger till grund för dirigeringsundervisningen.

Övrig litteratur:
Nicolaus Harnoncourt The Musical Dialogue ISBN 10: 1574670239
Clive Brown Classical & Romantic performance practice 1750-1900, Oxford ISBN-13: 978-0195166651
Thomas Caplin På slaget - En bok om körledning SK-Gehrmans förlag
The Swedish Choral Miracle - Richard Sparks
Svensk körpedagogik - Helena Stenbäck

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#10.00ObligatoriskH15
0002Slutredovisning KörU G VG *2.50ObligatoriskH15
0003Slutredovisning OrkesterU G VG *2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15