KURSPLAN

Examensarbete i industriell ekonomi, innovation och strategisk affärsutveckling, civilingenjör 30 högskolepoäng

Degree project industrial engineering and management, innovation and strategic business development, MSc Engineering
Avancerad nivå, E7007N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-05-19

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Industriell organisation
Ämnesgrupp (SCB)
Industriell ekonomi och organisation

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och
metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Industriell
ekonomi inom området innovation och strategisk affärsutveckling.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet innovation och strategisk affärsutveckling
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt
 • Välja och motivera metod för studien
 • Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt

Kursinnehåll
Inom ramen för examensarbetet behandlas frågeställningar inom området innovation och strategisk
affärsutveckling. Examensarbetet är avsett att ge ökad förståelse för området och förmåga att tillämpa de
kunskaper som inhämtats inom utbildningen. Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare.

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd samt eventuellt träffar i seminarieform. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
 • Skriftlig presentation av eget arbete.
 • Muntlig presentation och försvar av eget arbete
 • Opponering på annans arbete

I rapporten skall studenten visa förmåga att:
 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Sammanfatta litteratur på ett vetenskapligt sätt
 • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in data relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera insamlad data
 • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt
 
För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster, seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis med två deltagande studenter.
Kursen kan på grund av överlappning ej ingå i examen tillsammans med O7016N eller O7005N eller annan kurs med liknande innehåll.

Examinator
Sara Thorgren

Övergångsbestämmelser
Kursen E7007N motsvarar kursen O7016N

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen kommer att variera beroende på arbetets karaktär och inriktning. Valet av litteratur sker i samråd med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH17
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH17
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskH17
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskH17Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »