Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk gestaltning - Dirigering 4 15 högskolepoäng

Musical Performance - Conducting 4
Avancerad nivå, E7008G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Vår 2022 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musikalisk gestaltning
Ämnesgrupp (SCB)
Musikdramatisk scenframställning och gestaltning
Ingår i huvudområde
Musikalisk gestaltning

Behörighet

Musikalisk gestaltning - Dirigering 3 (E7007G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Masterutbildningen i musikalisk gestaltning fokuserar på fyra samverkande perspektiv som alla syftar till att sätta in det egna musicerandet i en kontext:
- Interpretation
- Analys
- Tradition/Nyskapande
- Det publika mötet.

Kursen utgör en fortsättning på E7007G Musikalisk gestaltning – Dirigering 3 och syftar till fortsatt utveckling av de uppsatta målen.

Under kursen ska studenten ha:
• förvärvat avancerade kunskaper, färdigheter och arbetsmetoder för att självständigt som dirigent kunna instudera och gestalta musik på en avancerad nivå
• förvärvat avancerade kunskaper om  uppförandepraxis och stilkänsla.
• visat avancerad färdighet och förmåga att arbeta i olika samarbetsformer 
• lärt att se sig själv i en historisk kontext där det musikaliska arvet och dess värderingar ger en möjlighet att vara en traditionsbärare och nydanare.
• mognat i sin egen konstnärliga integritet genom ett kritiskt granskande av musiken som uttrycksform, dess tradition och värderingar


Kursinnehåll
Gestik och slagteknik
Partiturstudier, teknik och metoder
Repetitionsmetodik
Uppförandepraxis
Analys där olika musikverk analyseras utifrån ett tematiskt - form-, harmoniskt-, musikhistoriskt-, instrumentations och kompositionstekniskt perspektiv


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
I färdighetsträningen av gestik och slagteknik sker delar av undervisningen med hjälp av repetitionspianist.

I kördirigering arbetar studenten varje mastervecka med masterkören. 
I orkesterdirigering deltar studenten i en produktion med professionell symfoniorkester och kompositionsklassens studenter.

Andra datum än masterveckor kan vara aktuella i dialog med student


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Varje lektion utgör en examinerande redovisning av förelagda arbetsuppgifter.
Vid slutredovisningar sker examination av kursen.

I kördirigerings slutredovisning gör studenten en konsert med Masterkören.
I orkesterdirigerings slutredovisning gör studenten en instudering och eventuell konsert med verk av kompositionsstudenter skrivna för och framförda av professionell symfoniorkester.

I de dirigeringsuppgifter som studenten har att arbeta med efter samråd med läraren kommer följande moment att bedömas och betygsättas:
Gestik och slagteknik, metoder att instudera partitur, repetitionsmetodik och kommunikation med ensemble/kör, stilkänsla.

För betyget väl godkänd krävs att den studerande i examinationerna visat mycket god musikalisk och gestisk förmåga.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
I samråd med studenten väljs ett antal verk för kör samt orkester ut som ligger till grund för dirigeringsundervisningen.

Övrig litteratur:
Nicolaus Harnoncourt The Musical Dialogue ISBN 10: 1574670239
Clive Brown Classical & Romantic performance practice 1750-1900, Oxford ISBN-13: 978-0195166651
Thomas Caplin På slaget - En bok om körledning SK-Gehrmans förlag
The Swedish Choral Miracle - Richard Sparks
Svensk körpedagogik - Helena Stenbäck
Kördirigering – Ericson, Ohlin, Spångberg, Sveriges Körförbund

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#10.00ObligatoriskH15
0002Slutredovisning KörU G VG *2.50ObligatoriskH15
0003Slutredovisning OrkesterU G VG *2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17