Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektronikkonstruktion 7,5 högskolepoäng

Electronic Design
Avancerad nivå, E7009E
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik
Ingår i huvudområde
Datateknik

Behörighet

Kursen E7014E Elektronik II eller motsvarande. Detta innebär att studenten skall kunna räkna på biaspunkt och småsignalegenskaper för kretsar byggda av BJT och MOS-transistorer. Studenten skall även kunna analysera aktiva kretsars frekvensberoende och egenskaper i återkopplade system. Studenten behöver kunna använda något verktyg för ett kretssimuleringsverktyg. Alternativt: Alternativ till godkända kurser kan vara motsvarande kunskap erhållen genom arbete inom elektronikbranschen.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Syftet med denna kurs är att lära studenten ett systematiskt tillvägagångssätt för design, analys, konstruktion och verifikation av elektroniska kretsar. Detta genomförs genom att belysa en mängd utmaningar som relaterar till ett avancerat elektronikprojekt.  

Det huvudsakliga läromålet är att lära studenten hur man på ett systematisk sätt skapar avancerade elektroniska kretsar givet en specifikation. Mer specifikt förväntas studenten att kunna genomföra följande arbetsflöde:   

 • självständigt designa och analysera avancerade elektroniska kretsar givet en specifikation,
 • simulera och optimera nämnda kretsar, samt verifiera att de möter specifikationen,
 • realisera kretsar på ett kopplingsdäck och/eller kretskort,
 • mäta parametrarna som ges i specifikationen samt kunna uppskatta vilken mätnoggranhet som uppnås,
 • förklara skillnader mellan simuleringsresultat och mätresultat från verkliga kretsar samt deras orsaker och
 • presentera en slutgiltig produktprototyp inför publik.  

Arbetsflödet liknar processen genom vilken ett företag skulle designa en produkt utifrån specifikation till fungerande prototyp, och är utformad för att förbereda eleverna inför ett jobb inom industrin. Vad gäller självständighetstrappan, syftar denna kurs till att ta studenterna till sista våningen i trappan—”självständig professionell aktör”. 


Kursinnehåll
 • Planering av ett avancerat elektronikprojekt
 • Simulering av komplexa elektroniska kretsar
 • Realisering och verifiering av komplexa elektroniska kretsarna
  ◦  Kretskorts-layout
  ◦  Mätning och noggrannhetsbedömning
 • Presentation av produktprototyp 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Den schemalagda undervisningen består av föreläsningar samt laborationer och projektarbete i elektroniklabb. Studenterna förväntas lägga en stor mängd icke-schemalagd tid på att genomföra det laborativa arbetet och projekt-arbetet. Studenterna ska också skriva ett antal veckorapporter där de kontinuerligt dokumenterar sitt arbete.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Genomförda laborationer samt genomförd och rapporterad konstruktionsuppgift. Konstruktionsuppgiften rapporteras genom ett antal skriftliga veckorapporter samt en muntlig presentation av ett avancerat elektronikprojekt som skall möta en given specifikation. Studenterna jobbar i par, men bedömningen på individnivå. Det måste därför i veckorapporterna tydligt framgå vilken student som har gjort vad.

Examinator
Jonny Johansson

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
RSGB Radio communications handbook, ed. 14,
Digital version: ISBN 9781913995218
Tryckta kopior av boken går inte att köpa av individer i Sverige, men institutionen erbjuder möjligheten att låna ut en tryckt kopia under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001KonstruktionsuppgiftU G#6.00ObligatoriskH07
0002LaborationU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för systemteknik 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2022-02-11