Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Maskinteknik, inriktning Teknisk mekanik, civilingenjör 30 Högskolepoäng

Degree project in Mechanical Engineering, specialisation Engineering Mechanics, Master of Science in Engineering
Avancerad nivå, E7013T
Version
Kursplan gäller: Vår 2013 Lp 3 - Höst 2019 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Maskinteknik inom området Teknisk mekanik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:

 • Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet Teknisk mekanik.  
 • Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
 • Välja och motivera metod för studien.
 • Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt ochvetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
 • Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
 • Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
 • Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
 • Arbeta efter tidplan.
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt  
 • Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
 • Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll

Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.


Genomförande

Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.


Examination

     Skriftlig presentation av eget arbete.  

         I rapporten skall studenten visa förmåga att:

 • Motivera den valda problemställningen
 • Välja och motivera metod för studien
 • Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
 • På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
 • Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
 • Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
 • Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

     Muntlig presentation och försvar av eget arbete
     
Opponering på annans arbete
     
Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.


Övrigt

Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Individuell examinator som utses av kursgivande institution.


Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar E7002T.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2013 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handledningsdokument.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0U G#
0003Muntlig presentation0.0U G#
0004Godkänd rapport30.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Prefekt, Elisabet Kassfeldt 2012-06-21

Reviderad
av Prefekt, Elisabet Kassfeldt 2012-06-21