Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i Tribologi, master 30 högskolepoäng

Degree project in Tribology of Surfaces and Interfaces, master
Avancerad nivå, E7017T
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygsskala
U G#
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Minst 60 hp avklarade kurser av examensfordringarna . Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom huvudområdet Maskinelement (Tribology of Surfaces and Interfaces )

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom huvudområdet Tribology of Surfaces and Interfaces. 
–    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden för ett komplext utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
–    Utan fullständig information på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
–    Planera, strukturera och genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.
–    Bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
–    Arbeta efter tidplan.
–    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt. 
–    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
–    Skriftlig presentation av eget arbete.  
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o    Motivera den valda problemställningen
o    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
o    Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o    Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
o    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
o    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
–    Muntlig presentation av eget arbete
–    Opponering på annans arbete
–    Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.
Individuell examinator som utses av kursgivande institution.

Examinator
Individuell examinator utses.

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3
Handledningsdokument

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbete samt godkända förberedelserU G#0.00ObligatoriskH14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskH14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskH14
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskH14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17