KURSPLAN

Examensarbete i Tribologi, master 30 Högskolepoäng

Degree project in Tribology of Surfaces and Interfaces, master
Avancerad nivå, E7017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-02-14

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Maskinelement
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Minst 60 hp avklarade kurser av examensfordringarna . Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att på ett korrekt sätt tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem inom huvudområdet Maskinelement (Tribology of Surfaces and Interfaces )

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom huvudområdet Tribology of Surfaces and Interfaces. 
–    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden för ett komplext utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
–    Utan fullständig information på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
–    Planera, strukturera och genomföra ett forsknings- eller utvecklingsarbete.
–    Bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
–    Arbeta efter tidplan.
–    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt. 
–    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt

Genomförande
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
–    Skriftlig presentation av eget arbete.  
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o    Motivera den valda problemställningen
o    Välja och motivera metod för studien med tydlig förståelse för valens inverkan på studiens resultat
o    Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o    Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
o    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
o    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt.
–    Muntlig presentation av eget arbete
–    Opponering på annans arbete
–    Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.
Individuell examinator som utses av kursgivande institution.

Examinator
_

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handledningsdokument

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete samt godkända förberedelser0.0TG U G#
0002Opponering av annat examensarbete0.0TG U G#
0003Muntlig presentation0.0TG U G#
0004Godkänd rapport30.0TG U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »