Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete Teknisk fysik och elektroteknik, inriktning Beräkningsteknik och Fysik, civilingenjör 30 högskolepoäng

Master Thesis Engineering Physics and Electrical Engineering - Computational Methods and Physics
Avancerad nivå, E7019T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A2E
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna. Av bas- och kärnkurserna får högst två 7,5 hp kurser (alt. en 15 hp kurs) vara oavklarade. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utöver ovanstående avgör examinator om det föreslagna examensarbetet ligger inom ämnesområdet och om studenten har den fördjupning som krävs.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall öva, utveckla och visa färdigheter i att tillämpa teori och metod för att lösa ostrukturerade problem med relevans för en yrkesverksamhet som civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik inom området Teknisk fysik.

Detta innebär att studenten efter kursen ska kunna:
–    Formulera en relevant problemställning utifrån ett valt ämne inom ämnesområdet Teknisk fysik.  
–    Tillämpa kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden i ett komplext utrednings-, utvecklings- eller mindre forskningsprojekt på ett självständigt och systematiskt sätt.
–    Välja och motivera metod för studien.
–    Utan fullständig information på ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt sätt analysera och besvara formulerad problemställning.
–    Finna och kritiskt värdera information och sammanfatta denna på ett vetenskapligt sätt.
–    Planera, strukturera och genomföra ett forsknings-, utvecklings- eller utredningsarbete.
–    Bedöma den vetenskapliga och praktiska relevansen av erhållna resultat
–    Arbeta efter tidplan.
–    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt  
–    Utforma och genomföra en presentation där arbetets resultat och slutsatser redovisas och försvaras.
–    Kritiskt granska andra studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt.

Kursinnehåll
Innehållet i examensarbetet utformas i dialog med handledare. Examensarbetet innehåller alltid en teoretisk uppbyggnad i form av en litteraturstudie som belyser teknikområde och metodik, sammanfattad på ett vetenskapligt sätt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Studenten genomför och planerar självständigt examensarbetet med handledare som stöd. I examensarbetet ingår att göra en tidplan för hela projektet som kontinuerligt följs upp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
–    Skriftlig presentation av eget arbete.  
I rapporten skall studenten visa förmåga att:
o    Motivera den valda problemställningen
o    Välja och motivera metod för studien
o    Med tydlig koppling till vald teori/metod samla in information relevant för problemformuleringen
o    På ett relevant sätt skriftligt presentera den insamlade informationen
o    Utifrån vald teori/metod på ett korrekt sätt analysera och besvara formulerad problemställning
o    Med ett kritiskt förhållningssätt bedöma den ingenjörsmässiga och vetenskapliga relevansen av erhållna resultat
o    Uttrycka sig väl i skrift på ett språkligt och vetenskapligt korrekt sätt

–    Muntlig presentation och försvar av eget arbete
–    Opponering på annans arbete
–    Närvara vid presentationer av andra examensarbeten.

Övrigt
Institutionen tillhandahåller aktiv handledning under två terminer från kursstart.
Examensarbetet utförs företrädesvis enskilt och endast i undantagsfall med maximalt två deltagande studenter.
I de fall där examensarbetet utförs av två studenter skall detta synas i rapportens omfång och djup.

Kan inte ingå i examen tillsammans med E7016T Examensarbete i Teknisk fysik och elektroteknik, Teknisk fysik, civilingenjör.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar E7016T och E7002T

Examinator
Individuell examinator utses.

Övergångsbestämmelser
Kursen E7019T motsvarar kursen E7016T

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handledningsdokument

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbete samt godkända förberedelserU G#0.00ObligatoriskV19
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV19
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV19
0004Godkänd rapportU G#30.00ObligatoriskV19

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2018-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17