Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projekt teknisk fysik och elektroteknik, inriktning elektroniksystem och reglerteknik 15 högskolepoäng

Project in Engineering Physics and Electrical Engineering - Electronic Systems and Control Engineering
Avancerad nivå, E7032E
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Elektroteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Minst 210 hp avklarade kurser av examensfordringarna samt följande inriktningskurser krävs för behörighet till projekt med denna inriktning, D0013E Mikrodatorteknik, E7030E Elektroniksystem, R7003E Reglerteknik, och R7014E Avancerade reglersystem.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

I kursen utvecklar studenten sin förmåga att modellera och lösa ett ostrukturerat problem. Med de tidigare lästa kurserna som grund eftersträvas dels en fördjupning av kunskaper och förståelse gällande grundläggande principer, dels en breddning i form av en samlad överblick över inriktningen. Kursen ska dessutom utveckla studentens färdigheter vad avser presentationsteknik och förmåga att samarbeta i grupp.


Kursinnehåll

Kursinnehåll specificeras, av examinatorn, vid det aktuella kurstillfället i en detaljerad kursbeskrivning som innehåller en problemformulering inom teknikområdet för respektive projekt. Exakt innehåll styrs av aktuellt projekt.


Genomförande

Utförande av projekt inom verksamhetsområdet för teknisk fysik och elektroteknik med syfte att deltagare med komplementära kompetenser ska samarbeta och tillägna sig grundläggande kunskap och färdigheter som krävs för att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas inhämtande av kunskap och färdigheter. Föreläsningar relaterade till arbete i projektform kan förekomma. 

Deltagarna ska göra bedömningar av teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö-, arbetsmiljö- och jämställdhetsaspekter.

Projektarbetet genomförs med hjälp av handledare vars arbete är inriktat på att ge stöd och struktur i studenternas egeninhämtande av kunskap och färdigheter. Normalt är att ha regelbundna träffar med handledare då studentgruppen presenterar sina framsteg samt diskuterar projektet. Inom kursens ram sker muntliga presentationer vid normalt två tillfällen inför alla som går kursen. Dessa tillfällen är vid halvtermin då det också ges återkoppling (peer assessment av studenterna) på den muntliga presentationen samt i samband avslutning då projektet presenterar muntligt samt projektrapporten är färdig. Avvikelser kan förekomma.


Examination

Det genomförda projektarbetet presenteras i form av skrivna rapporter, muntliga föredrag samt slutredovisning på LTU och i händelse av industriell medverkan vid det medverkande industriföretaget. Dessutom kommer lärargruppen att genomföra muntliga granskningsmöten samt individuella samtal vilka kan vara betygsgrundande. Slutbetyg ges med ledning av deltagarens medverkan och bidrag till projektet.


Övrigt
Kursen kan ej kombineras i examen med annan projektkurs på avancerad nivå från Institutionen för system- och rymdteknik.

Examinator
Jan van Deventer

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
The Elements of Style” by William Strunk, Jr. and Elwyn White.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ProjektU G#15.00ObligatoriskH18Ja

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21