Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektromagnetism med rymdtillämpningar 7,5 Högskolepoäng

Electromagnetic Fields and Waves with Space applications
Grundnivå, F0001R
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i envariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, klassisk mekanik samt någon kännedom om rymdvetenskap. Förtrogenhet med teknisk rapportskrivning på engelska.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Förvärvande av grundläggande kunskaper i elektrostatik, magnetostatik och elektromagnetiska vågor, med inriktning på rymdtillämpningar. Förtrogenhet med några av de matematiska metoder som används för att lösa problem inom elektromagnetism. Förmåga att planera och genomföra experiment, förmåga att arbeta i grupp samt förmåga att analysera experimentella resultat och presentera dessa i en skriftlig teknisk rapport.

Kursinnehåll
Moment 1, teoridel, 4 p (6Hp)
Kursen omfattar elektrisk laddning, elektriska fält, Gauss’ lag, elektrisk potential, kondensatorer och dielektrika, strömmar i material, effekter av magnetiska fält, generering av magnetiska fält och deras karakteristik, Faraday’s lag, induktans och oscillationer i kretsar, växelström, Maxwell’s ekvationer, elektromagnetiska vågor. Flervariabelanalys i den utsträckning som behövs för att kunna formulera Maxwell\'s ekvationer.

Moment 2, laborationsdel, 1 p (1,5 Hp)
Delmomentet utgörs av en laborationskurs med obligatoriska inlämningsuppgifter och rapportskrivning. I ett moment bestäms kvoten mellan elektronens laddning och massa med hjälp av Helmholtz spolar. I ett annat moment behandlas kondensatorn.

Genomförande
Undervisningen består av lektions- och gruppundervisning där problemlösningstekniker tränas samt handledning i samband med laborationer.

Examination
Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av delmoment. På en skriflig tentamen sätts något av betygen Underkänd(U), 3, 4 eller 5. På moment som avser laborationer/projekt ges endast betyget Underkänd(U) eller Godkänd(G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten av examinationens olika delar.

Examinator
Johnny Ejemalm

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
P. Fishbane, S. Gasiorowicz, S. Thornton, Physics for Scientists and Engineers, Vol.2, (Ch. 21-38), 3rd edition, Addison-Wesley, 2005.
ISBN13: 9780131418813
ISBN10: 0131418815
eller nedanstående kursbok som även täcker kursen F0002R:
P. Fishbane, S. Gasiorowicz, S. Thornton, Physics for Scientists and Engineers (Ch. 1-40), 3rd edition, Addison-Wesley, 2005. ISBN-10: 0131420941
ISBN-13:9780131420946

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen6.0G U 3 4 5
0002Laborationer1.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.