Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Filosofiska frågor 7,5 högskolepoäng

Contemporary Philosophy
Grundnivå, F0001S
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna:
 
  • redogöra för några av de aktuella problem som moderna filosofer ägnar sig åt
  • kritiskt reflektera kring dessa samt visa hur dessa problem är av praktisk betydelse för flera av de ämnen som studeras vid ett tekniskt universitet, t ex matematik, fysik och ekonomi
  • formulera centrala argument inom de problemområden som studeras i kursen

Kursinnehåll
Kursen ger en inblick i ett urval filosofiska problem som är aktuella i modern filosofisk forskning. Tonvikten ligger på att förstå och kritiskt förhålla sig till problemen snarare än den idéhistoriska bakgrunden.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna får deltagarna övning i att under handledning självständigt argumentera kring de filosofiska problem som behandlas under kursen.

Examination
Skriftlig tentamen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Följande kurser på A-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) är rekommenderade för djupare studier i filosofi:
F0001S, F0002S, F0004S (obligatorisk) och F0005S (obligatorisk).

Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0001S motsvarar kursen KSS727

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nagel, Thomas, Vad är meningen med alltihop? (Nora: Nya Doxa, 1992 el. senare uppl.)

Artiklar omfattande ca. 300 sidor i urval av läraren.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen/Filosofiska frågorU G VG *7.50ObligatoriskH07

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15