KURSPLAN

Urban design 7,5 högskolepoäng

Urban Design
Grundnivå, F0002B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-11-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur
Ingår i huvudområde
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 60 hp inom teknikområdet Arkitektur samt inom teknisk arkitektur t ex F0007B


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kursen ger kunskap om urban utformning av stadsmiljöer med beaktande av planeringsprocessens olika faser och aktörer. Du skall kunna tillämpa olika planeringsmetoder i processens olika steg 

Kunskap om

Inventeringsmetoder, programskrivning 

Förståelse för

Urban designs roll i samhällsbyggandet, dess möjligheter och svårigheter. 

Färdighet och förmåga att

Inventera ett område och hitta dess kvalitéer, brister och problem

Upprätta ett program med formulerade kvalitativa och kvantitativa mål för utveckling av området

Genomföra ett designförslag för ett stadsdelsområde utifrån planprogrammet

Genomföra ett detaljförslag för delområde

Kommunicera designidéer (tex. text, skisser, foton, video, etc.)


Kursinnehåll

Uppgiften är att planlägga ett stadsdelsområde med kvarter och tomtindelning. Kursen indelas i faser som speglar olika skeden i verkliga planeringsprocesser: Inventering, upprätta program, planering, urban design, byggnadsordning, detaljstudie av delområden


Genomförande

Undervisningen bedrivs i from av studioarbete med handledning av lärare samt introduktionsföreläsningar till de olika faserna i kursen. Viktiga begrepp såsom byggrätt, exploateringstal, etc. definieras och förklaras.


Examination

Närvaro och aktivt deltagande under hela studioarbetet. Kritiktillfällena samt accepterat fullföljande av projektuppgifter.


Examinator
David Chapman

Övergångsbestämmelser
Kursen F0002B motsvarar kursen ABF002

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Berglund; Sjöström; Åström (2004). Hela staden - Från mellanrum till stadsrum. Svensk byggtjänst. ISBN: 91-733-078-7.
Boverket(2002). Stadsplanera istället för att trafik- och bebyggelseplanera. ISBN: 91-7147-702-0.
Carmona. M., Tiesdell, S., Heath. T., and Oc. T, (2010) Public Places – Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design (Second Edition), Oxford,
Jacobs, J. (1961) The Death and Life of Great American Cities, Random House Inc.
Lynch, K. (1960) The Image of the City, MIT Press
Meeda Bally, Graphics for urban design
Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fas 1U G#1.50ObligatoriskH07
0002Fas 2U G#1.50ObligatoriskH07
0003Fas 3U G#2.30ObligatoriskH07
0004Fas 4U G#2.20ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.