KURSPLAN

Klassisk mekanik och termodynamik med rymdtillämpningar 7,5 Högskolepoäng

Classical Mechanics and Thermodynamics with Space Applications
Grundnivå, F0002R
Version
Kursplan gäller: Höst 2007 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i matematik och fysik. Teknisk rapportskrivning på engelska. För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet och standardbehörighet E.3 kurserna i linjär algebra, envariabelanalys, introduktion till rymdvetenskap.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i klassisk mekanik och termodynamik med inriktning på rymdtillämpningar. Studenten skall kunna formulera fysikaliska problem samt att kunna beräkna och lösa de med hjälp av en rad metoder inom kursramen. En viktig del av kursen är laborationer som förutom att belysa fysikaliska fenomen även är avsedda att grundlägga goda experimentella färdigheter och färdigheter i skriftliga redovisningar av tekniska mätresultat på engelska.

Kursinnehåll
Del 1-Mekanik omfattar dimensionsbetraktelser, rättlinjig och kroklinjig rörelsen, Newtons lagar och energilagar, moment och impuls, stöt, introduktion till celest- och banmekanik, svängningsrörelse och stela kroppens dynamik.
Del 2- Termodynamik omfattar den molekulära gasteorin, ideal gas, termosystem och termodynamikens lagar, entropi.

Genomförande
Föreläsningar inkl. räkneövningar och obligatoriska laborationer. Laborationsarbete sker i grupp och inkluderar skriftlig redovisning på engelska.

Examination
Examination sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom skriftlig redovisning av delmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4), Med beröm godkänd (5) eller motsvarande ECTS betyg. På moment som avser projekt ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) eller motsvarande ECTS betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Övrigt
Nivå A

Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
P. Fishbane, S. Gasiorowicz, S. Thornton, Physics for Scientists and Engineers, Vol.1, 3rd edition, Addison-Wesley, 2005. ISBN 0-13-141883-1
eller nedanstående kursbok som även täcker kursen F0001R:
P. Fishbane, S. Gasiorowicz, S. Thornton, Physics for Scientists and Engineers (Ch. 1-40), 3rd edition, Addison-Wesley, 2005. ISBN-10: 0131420941
ISBN-13:9780131420946

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Laborationer3.0G U 3 4 5