KURSPLAN

Filosofins historia 7,5 högskolepoäng

History of Philosophy
Grundnivå, F0002S
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna
  • beskriva huvuddragen i den västerländska filosofins utveckling från antiken till sekelskiftet nittonhundra
  • relatera de frågeställningar som diskuterats av äldre filosofer till frågeställningar som sysselsatt sentida tänkare
  • ge exempel på centrala tankeriktningar inom västerlandets filosofi

Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till den västerländska filosofins historia. Kursen sträcker sig från tidig försokratisk filosofi fram till sekelskiftet nittonhundra. Särskild tonvikt läggs vid antiken samt perioden 1600-1900. Medeltiden behandlas mer översiktligt. Tonvikten läggs på att de studerande ska lära sig förstå och kritiskt granska de teorier och argument som äldre tänkare fört fram. Biografiska fakta behandlas inte. Litteraturen består av ett urval originaltexter som kompletteras med sekundärlitteratur.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna får deltagarna övning i att reflektera självständigt kring kursens temata under sakkunnig handledning.

Examination
Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Följande kurser på A-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) är rekommenderade för djupare studier i filosofi:
F0001S, F0002S, F0004S (obligatorisk) och F0005S (obligatorisk).

Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0002S motsvarar kursen KSS728

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kenny, Anthony, Västerlandets filosofi (Stockholm: Thales, 2009). Urval.
Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna, Band 1, Antiken, medeltiden, renässansen (Stockholm: Bonniers 1983 el. senare uppl.). Urval.
Marc-Wogau, Konrad, Filosofin genom tiderna, Band 2, 1600-talet, 1700-talet (Stockholm: Bonniers, 1986 el. senare uppl.). Urval.

Stencilerat material tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH13