KURSPLAN

Teknik och etik 7,5 Högskolepoäng

Technology and Ethics
Grundnivå, F0003S
Version
Kursplan gäller: Höst 2012 Lp 1 - Vår 2013 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Prefekten för Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-02-28

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar som aktualiseras av ny teknik, bl a övervakningsteknik, integritetsfrågor med anknytning till IT, säkerhetsaspekter på bl a kärnkraft, genmodifierade livsmedel, m.m. • ge exempel på ett urval av yrkesetiska koder inom teknikområdet • inom ramen för en kort uppsats behandla ett problem inom den tillämpade etiken

Kursinnehåll
Kursen behandlar ett urval etiska problem som aktualiserats genom utvecklandet av ny teknik, t ex genmodifierade livsmedel, övervakningsteknologi, kärnkraft, icke-joniserande strålning från mobiltelefoner, mm. Med utgångspunkt i såväl autentiska som hypotetiska fall visas hur grundläggande moralfilosofiska teorier som konsekvensetik, pliktetik, rättighetsteorier, och dygdeetik kan tillämpas för att besvara de etiska frågeställningar som uppstår. Vidare behandlas begrepp som moraliska dilemman, whistleblowing, yrkesetik, och ingenjörsetiska koder.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier, där vissa av föreläsningarna är gemensamma med kursen Etik (F0005S). Vid seminarierna får deltagarna övning i att reflektera självständigt kring kursens temata under sakkunnig handledning.

Examination

Etik/tentamen (4.5 Hp), salskrivning på innehållet i kursen.

Etik/uppsats (3 Hp), författandet av en kort uppsats. Uppsatsämne väljs enskilt i samråd med läraren. Uppsatsen redovisas muntligt samt inlämnas i skriftlig form, vanligtvis vid sista undervisningstillfället.

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Examinator kan besluta om annan examination.


Övrigt

Eftersom kursens innehåll delvis sammanfaller med kursen Etik (F0005S) rekommenderas den studerande att läsa endast en av dessa kurser.


Examinator
Anders Persson

Övergångsbestämmelser
Kursen F0003S motsvarar kursen KSS729

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tännsjö, T. (senaste versionen). Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales.
Singer, P. (red.) (senaste versionen). Ethics. Oxford: Oxford Univ. Press.
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Hansson, S.O. (senaste versionen). Teknik och etik. (Kompendium.)

Artiklar i urval av läraren, högst 150 sidor.

Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Teknik och etik/tentamen4.5U G VG
0002Teknik och etik/uppsats3.0U G VG