Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vetenskapsteori och vetenskapens natur 7,5 högskolepoäng

Philosophy of science and the nature of science
Grundnivå, F0004A
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 60 hp, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik, F0005S Etik, F0006S Etik II , F0008S Språkfilosofi, F0001A Fenomenologi, hermeneutik och extensfilosofi , F0002A Filosofi B, uppsats, eller motsvarande ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna

  • relatera filosofiska frågeställningar till natur- och teknikvetenskaplig praktik och teoribildning,
  • beskriva vetenskapsteori som filosofisk ämnesdisciplin samt systematisera centrala vetenskapsteoretiska problem,
  • diskutera vetenskap och rationalitet med stöd i moderna teorier om vetenskapens natur,
  • beskriva generella metodproblem, särskilt inom natur- och teknikvetenskaperna.

Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge en överblick över viktiga frågeställningar, begreppsbildningar och teorier inom det vetenskapsteoretiska området. Kursen ger en inledning i modern vetenskapsteori. Särskild vikt läggs vid sådana aspekter som bidrar till en förståelse av vetenskaplig metod och av den vetenskapliga kunskapens natur. Till de problem och områden som behandlas hör demarkationsproblemet, vetenskapens rationalitet, vetenskaplig teori- och begreppsbildning, analys av centrala vetenskapliga begrepp, såsom teori, lag, förklaring, förutsägelse och evidens, naturen hos olika typer av vetenskapliga förklaringar, förhållandet mellan teori och empiri samt testning och validering av teorier.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna får deltagarna övning i att under handledning självständigt argumentera kring de filosofiska problem som behandlas under kursen.

Examination
Skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Karin Enflo

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.
Kuhn, T.S. (senaste upplagan). De vetenskapliga revolutionernas struktur. Stockholm: Thales.
Lakatos, I. & Musgrave, A. (red.) (senaste upplagan). Proceedings of the International Colloquium in the Philosophy of Science. Vol. 4, Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Newton-Smith, W.H. (senaste upplagan). The Rationality of Science. Boston: Routledge & Kegan Paul.

Kompletterande litteratur omfattande högst 100 sidor.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgift och muntlig presentationU G VG *7.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-02-15