KURSPLAN

Fysik 1 7,5 Högskolepoäng

Physics 1
Grundnivå, F0004T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2002-05-03

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik, Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avklarad kurs:
1.    Kunskap och förståelse
-    har du förståelse för fysik som experimentell vetenskap och har grundläggande kunskap i experimentell metodik som tex storheter, enheter, mätetal, tabeller, diagram, linearisering, dimensionsanalys, modellantaganden och grundläggande felanalys.
-    kan du definiera, förklara och använda grundläggande begrepp inom mekanik, speciellt statik och partikeldynamik, samt redogöra för deras samband.
-    kan du definiera, förklara och använda grundläggande begrepp inom termodynamik, speciellt termodynamikens första och andra huvudsats samt har kännedom om några tekniskt viktiga tillämpningar.
-    har du en grund för fortsatta studier i fysik och teknik.

2.    Färdighet och förmåga
-    Kan du frilägga, analysera och beräkna krafter och kraftmoment för enkla och sammansatta system av tvådimensionella stela kroppar i vila, jämvikt.
-    Kan du formulera samband och lösa mekaniska problem som innefattar partiklars rörelse i två dimensioner dvs kinematik och kinetik.
-    Kan du tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats för beräkningar på vätskor och ideala gaser i slutna system och för idealiserade processer samt kan beräkna verkningsgraden för enkla kretsprocesser.
-    Kan du använda de fysikaliska grunderna för värmetransport genom ledning, strålning och konvektion för att tillämpa på enkla problem.
-    Kan du planera, genomföra och utvärdera ett fysikaliskt experiment samt bestämma de experimentella sambanden med matematiska modeller. Du kan också presentera resultaten i en teknisk rapport.
3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt
-    kan du utvärdera om resultat och beräkningar är rimliga.
-    har du tränat ett naturvetenskapligt förhållningssätt och har kännedom om några tekniska tillämpningar.


Kursinnehåll
- Experimentell metodik: dvs planläggning av experimentellt arbete
- dimensionsanalys
- mätvärdesbehandling, kurvanpassning av experimentellt uppmätta data
- rapportskrivning
- krafter och moment
- kraftgeometri
- jämviktsvillkor, jämvikt för enkla och sammansatta system med tillämpningar som tex strukturer.
- friktion med tillämpningar dynamik och statik (tex kilar, remmar).
- kinematik, rörelse i plan, relativ rörelse
- kroklinjig rörelse, speciellt i cirkulära banor, n-t koordinater
- Newtons lagar med tillämpningar
- arbete, effekt och energi, konservativa krafter
- virtuellt arbete
- rörelsemängd och kollisioner, stöttal
- värmeöverföring/värmetransport
- termodynamikens huvudsatser
- medieegenskaper, tillståndsvariabler och tillståndsfunktioner
- kretsprocesser & värmemaskiner  
- arbete och värme
- entropi

Genomförande
Undervisningen sker i form av lärarledda föreläsningar och räkneövningar alternativt lektioner och teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår laborationer som redovisas skriftligt eller muntligt. Laborationerna är obligatoriska moment.

Examination
Skriftlig tentamen i slutet av kursen och godkända laborationsrapporter. Frivilliga eller obligatoriska duggor/kontrollfrågor under kursens gång kan förekomma. Dessa kan ge tillgodopoäng vid närmaste ordinarie tentamenstillfälle. Alternativt kan examination med ett antal delprov istället för sluttentamen förekomma.

Övrigt
Kursen utgör grund för vidare studier inom fysik och teknik.

Examinator
Magnus Gustafsson

Övergångsbestämmelser
Kursen F0004T motsvarar kursen MTF096

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics, 14th edition, Pearson 2015, (tex ISBN-10: 1292100311, ISBN-13: 9781292100319) eller motsvarande.
- Diverse material såsom kompendier, kompletterande formelsamling (”Nya Fysikalia”) och laborationshandledningar som läggs i den webbaserade lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laborationer1.5TG U G#
0003Tentamen/Delprov6.0TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.