KURSPLAN

Etik II 7,5 högskolepoäng

Ethics II
Grundnivå, F0006S
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-04-27

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Filosofi
Ämnesgrupp (SCB)
Filosofi
Ingår i huvudområde
Filosofi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt filosofi 1-30 hp, eller motsvarande. I dessa poäng ska F0004S Argumentationsanalys och logik och F0005S Etik, eller motsvarande, ingå.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen skall den studerande kunna

  • systematiskt reflektera kring aktuella etiska frågeställningar, både inom metaetik och normativ etik
  • beskriva moderna etiska teorier i allmänhet och någon särskild i synnerhet
  • självständigt i tal och skrift argumentera för filosofiska ståndpunkter inom etikens område

Kursinnehåll
Kursen är en fördjupning i etik, med särskild betoning på någon utvald modern teoribildning. Med utgångspunkt i en specifik teoribildning studerar vi ett antal olika metaetiska och normativa teorier och deras inbördes förhållanden. Stor vikt fästs vid att studenten utvecklar sin förmåga att ta ställning till och själv argumentera för och emot filosofiska ståndpunkter.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna får deltagarna övning i att under handledning självständigt argumentera kring de filosofiska problem som behandlas under kursen.

Examination
Kursen examineras med ett antal hemuppgifter, som redovisas muntligt och skriftligt vid seminarier. Aktivt deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Frånvaro kompletteras skriftligt.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.
 
Följande kurser på B-nivå (som omfattar 7,5 hp vardera) krävs för djupare studier i filosofi:
F0006S, F0008S, F0001A och F0002A.

Examinator
Anders Odenstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F0006S motsvarar kursen KSS732

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hare, Richard: Moraliskt tänkande - Dess nivåer, metod och syfte. Stockholm: Thales, senaste upplagan.
Hare, Richard: Sorting out Ethics. Oxford: Clarendon, senaste upplagan.

Studenten kan själv välja att använda den svenska versionen av Moraliskt tänkande eller den engelska (Moral Thinking). Den engelska finns i fulltext.

Artiklar kan tillkomma omfattande högst 200 sidor.

Examinator kan besluta om annan litteratur.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Seminarier skriftliga inlämningarU G VG *6.00ObligatoriskH16
0003Seminarier muntligt deltagandeU G#1.50ObligatoriskH16