KURSPLAN

Fysik VFU1 7,5 Högskolepoäng

Physics
Grundnivå, F0011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Vår 2012 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Inst. för teknikvetenskap och matematik 2011-10-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande högskolefysik motsvarande några av kurserna Fysik 1, Fysik 2, Fysik 3.Mål/Förväntat studieresultat
VFU i fysik syftar till att ge blivande lärare praktisk kunskap och erfarenhet av läraryrket. Den skall fokusera på fysikämnet och knyta samman den teoretiska utbildningen vid universitetet och den praktiska ute på skolorna till en helhet.

Kursinnehåll
På vfu:n skall studenterna ta ansvar för att planera och genomföra ett längre undervisningsavsnitt i fysik. De studerande skall vidare observera, auskultera, diskutera och rapportera om fysikundervisningen i skolan. Studenterna skall få kännedom och vara observanta på bl a hur olika läromedel är upplagda, hur hjälpmedel som t ex miniräknare, IT och laborationsutrustning används på ett didaktiskt bra sätt och hur ämnesdidaktisk litteratur och tidskrifter (som The Physics Teacher) används för att öka den egna kompetensen. Vidare skall de studerande analysera och reflektera över sin roll som lärare.

Genomförande
Att tillsammans med handledare och andra anställda vid praktikskolan diskutera metoder för lärande till exempel genom att formulera problem och hur man kan närma sig problem genom ett undersökande arbetssätt. Tillsammans med handledaren planera lektioner i fysik med målsättningen att relatera teorin med praktiska tillämpningar och även hur man kan börja och avsluta en lektion. Hur man skriver instruktioner och gör skrivningar för elever bör också diskuteras.

Examination
Följande punkter är grund för bedömning inför examination:
- Närvaro (obligatorisk närvaro under VFU:n)
- Genomförande av VFU-uppgifterna
Att tillsammans med lärarutbildaren i verksamheten bedöma om studenten
- är lämplig som lärare
- har fått ett vfu-omdöme från handledaren som är godkänt.

Examinator
Mats Näsström

Övergångsbestämmelser
Kursen F0011T motsvarar kursen MTF122

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Kursplaner i fysik, Skolverket (www.skolverket.se)
- Börje Ekstig (2002), Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Studentlitteatur
ISBN 9789144041261
- Svein Sjøberg (2000), Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. Studentlitteratur, ISBN 9 789144009995
- Helge Strömdahl, (2002) Kommunicera i naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat. Studentlitteratur ISBN 9 789144040776
- Brusling, C. & Strömqvist, G.(1996) Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00089-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Praktik7.5U G#