KURSPLAN

Fysik VFU2 7,5 Högskolepoäng

Physics
Grundnivå, F0012T
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Inst. för teknikvetenskap och matematik 2011-10-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 1, Fysik 2, Fysik 3.Mål/Förväntat studieresultat
Det är tänkt att under den andra VFU-perioden skall de studerande komma till samma skola/samma VFU-lärare. Arbetet på skolan innebär att studenten aktivt deltar i själva undervisningen inom en omfattning som motsvarar 50 % av en heltidstjänst. Samtidigt skall studenten engagera sig i förekommande läraruppgifter såsom utvecklingssamtal, fysik- och arbetslagskonferenser, etc. i syfte att få en djupare inblick av vad läraryrket innebär.

Kursinnehåll
Studenten skall för att bli godkänd;
- självständigt kunna planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin undervisning
- kunna bryta ner övergripande mål till delmål och utvärdera dessa i förhållande till elevernas arbete.
- visa på god förmåga att utgå från elevernas tankar, behov och begrepp
- kunna bedöma och värdera elevernas utveckling och lärande samt informera och samarbeta med föräldrar eller vårdnadshavare.
- visa förmåga att se samband och helheter i ämnesinnehållet, variera arbetssätt och arbetsformer så att eleverna utmanas att utveckla sitt kunnande.
- visa god samarbetsförmåga med såväl elever, skolpersonal som föräldrar.
- vara en tydlig ledare som kan skapa en positiv arbetsmiljö samt kunna sätta gränser och hantera konflikter
- visa engagemang och kreativitet

Genomförande
Att tillsammans med handledare och andra anställda vid praktikskolan diskutera metoder för lärande till exempel genom att formulera problem och hur man kan närma sig problem genom ett undersökande arbetssätt. Tillsammans med handledaren planera lektioner i fysik med målsättningen att relatera teorin med praktiska tillämpningar och även hur man kan börja och avsluta en lektion. Hur man skriver instruktioner och gör skrivningar för elever bör också diskuteras.

Examination
Följande punkter är grund för bedömning inför examination.
- Närvaro (obligatorisk närvaro under VFU.n)
- Godkänt omdöme av handledare

Examinator
Mats Näsström

Övergångsbestämmelser
Kursen F0012T motsvarar kursen MTF123

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Kursplaner i fysik, Skolverket (www.skolverket.se)
- Börje Ekstig (2002), Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Studentlitteatur
ISBN 9789144041261
- Svein Sjøberg (2000), Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. Studentlitteratur, ISBN 9 789144009995
- Helge Strömdahl, (2002) Kommunicera i naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat. Studentlitteratur ISBN 9 789144040776
- Brusling, C. & Strömqvist, G.(1996) Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00089-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Praktik7.5U G#