Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Filosofiska samtal med barn 7,5 högskolepoäng

Philosophical dialogue with children
Grundnivå, F0016P
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Pedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska den studerande kunna

a) Redogöra för grundläggande teori och metod inom området filosofiska samtal med barn,
b) Kritiskt förhålla sig till dessa teorier och metoder,
c) Relatera olika samtalsmetoder till förskolans och skolans värdegrundsarbete, samt
d) Beskriva och analysera faktiska filosofiska samtal med barn.

Kursinnehåll
  • Grundläggande historik och teoribildning inom området filosofiska samtal med barn,
  • Traditionell och vidareutvecklad metodteori inom området,
  • Aktuell empirisk forskning relaterad till filosofiska samtal med barn,
  • Praktisk tillämpning av filosofiska samtal.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursen är helt internetbaserad och består av självständiga studier, litteraturstudier och övningar där kurs- och inlämningsuppgifter bearbetas. Utförligare beskrivning ges i studiehandledningen. Som resurs för kommunikation och lärande kan olika digitala verktyg användas, som exempelvis en webbaserad lärplattform. 
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom kurs- och inlämningsuppgifter. Bedömningskriterier anges i studiehandledningen. 
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform. 


Övrigt
Kursen kan utgöra en delkurs i Filosofi A, F0009S, 30 hp.

Examinator
Viktor Gardelli

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. Lund: Studentlitteratur.

Gardelli, V. (2016). To describe, transmit or inquire: ethics and technology in school. [Elektronisk resurs] Diss. Luleå: Luleå tekniska univ., 2016. Luleå.

Lipman, M. (2003). Thinking in education [Elektronisk resurs]. Cambridge: Cambridge University Press.

Lipman, M., Sharp, A. M. & Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the classroom [Elektronisk resurs]. Philadelphia: Temple University Press.

Skolverket. (2013). Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder. Sid. 82-88 (om filosofiska samtal). [Elektronisk resurs].

Strömberg, C., Gardelli, V., Backman, Y. & Gardelli, T. (2012). Svenska hjältar lärarhandledning: Lärare! Våga prata om svåra saker [Elektronisk resurs]. Stockholm: Aftonbladet.

UNESCO (2007). Philosophy: A School of Freedom [Elektronisk resurs]. Paris: UNESCO.

Artiklar i urval av läraren omfattande högst 200 sidor.


Referenslitteratur

Benyamine, I., Haglund, L. & Persson, A. J. (red.) (2014). Att slippa tänka själv – Filosofiska samtal som undersökande gemenskaper i skolan. Möklinta: Gidlunds förlag.

Björnsson, G., Kihlbom, U. & Ullholm, A. (senaste versionen). Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande. Stockholm: Natur & kultur.

Ohlsson, R. & Sigge, K. (2013). Den barnsliga relativismen. Stockholm: Carlsson bokförlag.

Tännsjö, T. (senaste versionen). Grundbok i normativ etik. Stockholm: Thales.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003KursuppgifterU G#3.00ObligatoriskV17
0004InlämningsuppgifterU G VG *4.50ObligatoriskV17

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-10-27