Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arkitekturhistoria - En studieresa från antiken till nutid 7,5 högskolepoäng

Architectural history - A fieldtrip from Ancient times to the Present
Grundnivå, F0017B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0008B Arkitekturhistoria


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter kursen skall studenten kunna:
- Utifrån exempel ge en översiktlig beskrivning av Rom, både som levande
referens i arkitekturhistorien och som modern storstadsmiljö.
Färdighet och förmåga:
Efter kursen skall studenten ha:
- Förmågan att i tal och skrift presentera en plats eller en byggnad för potentiella
kollegor, samarbetspartners och/eller beställare.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall studenten kunna:
- Beskriva sin erfarenhet av studieresan som verktyg för att inhämta praktiskt relaterad
kunskap och inspiration för egna arbetsuppgifter.  

Kursinnehåll
Kursen består av en föreläsningsserie om studieresans historia och betydelse, samt arkitektur- och stadsbyggnadshistoria med särskild tonvikt på staden Rom. Varje kursdeltagare förbereder samtidigt genom litteraturstudier en redovisning av en plats, en byggnad eller en stadsmiljö. Förberedelserna utformas i samarbete med läraren till en gemensam reseguide. Under fyra kursdagar i Barcelona/Paris/Rom presenterar kursdeltagarna förberedda inlägg, vars innehåll och verbala framförande diskuteras och kommenteras av lärare och gruppen gemensamt. 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av förberedande lektioner på LTU och lärarledda seminarier vid utvalda objekt i Rom. Studenterna tar själv fram en gemensam reseguidebok under lärarens ledning. Resan och alla utgifter bekostas av deltagarna själva.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänd kurs krävs närvaro vid alla förberedelser på LTU, godkänd skriftlig och muntlig presentation samt aktivt deltagande under hela studieresan. 

Examinator
Andrea Luciani

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturstudier sker i samråd med läraren utifrån vald studieuppgift

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001StudieresaU G#4.00ObligatoriskH14
0002SeminarierU G#0.50ObligatoriskH14
0003ProjektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-11

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-11-02