Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arkitekturhistoria - En modern metropol och dess historia - en exkursion till Paris 7,5 högskolepoäng

Architectural History - A Modern Metropolis and its History - A Fieldtrip to Paris
Grundnivå, F0018B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0008B Arkitekturhistoria


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenterna ha fått

- Större kunskaper om Paris, både som levande referenser i den internationella arkitekturhistorien och som moderna samtidsmiljöer med olika lösningar på de komplexa uppgifter som ordnandet av en storstad av idag ställer på arkitekter och planerare.

- Träning att i tal och skrift att presentera en plats eller en byggnad för potentiella kollegor, samarbetspartners och/eller beställare.

- Erfarenhet av studieresan som verktyg för att inhämta praktiskt relaterad kunskap och inspiration för egna arbetsuppgifter.


Kursinnehåll
Kursen består av en föreläsningsserie i studieresans historia och betydelse, samt stadsbyggnadshistoria, med särskild tonvikt på staden Paris. Varje kursdeltagare förbereder samtidigt genom litteraturstudier en redovisning av en plats, en byggnad eller en stadsmiljö. Förberedelserna utformas i samarbete med läraren till en gemensam reseguide. Under fyra kursdagar i Paris presenterar kursdeltagarna förberedda inlägg, vars innehåll och verbala framförande diskuteras och kritiseras av lärare och gruppen gemensamt.

Genomförande
Undervisningen består av teoripass på LTU och lärarledda seminarier vid utvalda objekt i Paris. Studenterna tar fram en gemensam reseguidebok. Aktivt deltagande på föreläsningarna är centralt för kursen. Resan och alla utgifter bekostas av deltagarna själva.

Examination
För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation samt aktivt deltagande under hela studieresan.

Övrigt
Antal platser på kursen är begränsad till 40. Om det är fler anmälda på kursen än antal platser går studenter från Årskurs 3,4,5 Civilingenjör Arkitektur för Årskurs 2. Tentamensresultat på kursen i Arkitekturhistoria (F0008B) är ytterligare ett urvalskriterium om så behövs.

Examinator
Johan Linton

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturstudier sker i samråd med läraren utifrån vald studieuppgift.

Kompletterande material kan finnas i kursrummet i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Godkänd muntlig analys och skriftlig redovisningU G#7.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14