Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arkitekturhistoria 7,5 högskolepoäng

History of Architecture
Grundnivå, F0019B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 30hp kurser inom teknik och/eller samhällsvetenskap


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter kursen skall studenten kunna:
• Översiktligt kunna beskriva huvuddragen i arkitekturens och stadsbyggandets historia från antiken till nutid.
• Beskriva några viktiga arkitekt- och ingenjörsinsatser som påverkat utvecklingen under olika epoker.
• Ge exempel på hur arkitektur och stadsbyggande under alla tider har varit och är viktiga områden för människans strävan efter en väl fungerande värld.

Färdighet och förmåga:

Efter kursen skall studenten kunna:
• Beskriva och tolka kvaliteter i arkitektur och stadsbyggande utifrån ett historiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter kursen skall studenten kunna:
• Reflektera över arkitektur- och stadsbyggnadshistorien, dess roll i samtiden, och vad den kan betyda för framtiden. 

Kursinnehåll
Historien för västerländsk arkitektur och stadsbyggande från antiken till nutid. 
Samband mellan arkitektonisk utformning och samhälle, klimat, teknik o s v. 
Arkitektens och ingenjörens uppgifter och roller under olika epoker, i ljuset av ett samtidsperspektiv.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs i föreläsningsform och genom olika övningar. Till varje huvudavsnitt finns dessutom instuderingsfrågor för att stödja lärandet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom återkommande övningsuppgifter under kursens gång. Övningsuppgifterna är till för att studenterna skall bearbeta och reflektera kring innehållet i kursen under hela kurstiden.

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter F0008B arkitekturhistoria

Examinator
Jennie Sjöholm

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1000-1800. Stockholm: Norstedt, 2015
Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000. Stockholm: Norstedt, 2015
Claes Caldenby (red.), 1900-talets svenska arkitektur. Att bygga ett land. Stockholm: Arkitekturmuseet, 1998.
Claes Caldenby, Erik Nygaard (red.), Arkitekturteoriernas historia, Stockholm: Formas, 2011.
Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture. 3: e revid uppl, London: Laurence King, 2013.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ÖvningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17