KURSPLAN

Arkitekturhistoria 7,5 högskolepoäng

History of Architecture
Grundnivå, F0019B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Minst 30hp kurser inom teknik och/eller samhällsvetenskap


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen avser att ge grundkunskaper om arkitekturens och stadsbyggandets historia och dess betydelse för vår samtid och framtida utveckling.

Kunskap om: 
• Huvuddragen i arkitekturens och stadsbyggandets historia från antiken till nutid.
• Viktiga arkitekt- och ingenjörsinsatser som påverkat utvecklingen under olika epoker.
• Hur arkitektur och stadsbyggande under alla tider har varit och är viktiga områden för människans strävan efter en väl fungerande värld.

Förståelse för
Att arkitekturen och stadsbyggandet påverkas av respektive tids-epoks samhällsutveckling, ideal och trender.

Förmåga att: 
• På ett konstruktivt sätt resonera kring hur arkitektur- och stadsbyggnadshistoria påverkar synen vi har på arkitektur och samhällsbyggande idag. 
• På ett konstruktivt sätt resonera kring hur samspelet mellan arkitektur och teknik varit viktigt för utvecklandet av arkitekturen vi har idag. 
• På ett konstruktivt sätt resonera kring samspelet mellan stadsbyggnadshistoria och dagens samhällsbyggande. 

Kursinnehåll
Historien för västerländsk arkitektur och stadsbyggande från antiken till nutid. 
Samband mellan arkitektonisk utformning och samhälle, klimat, teknik o s v. 
Arkitektens och ingenjörens uppgifter och roller under olika epoker, i ljuset av ett samtidsperspektiv.


Genomförande
Undervisningen bedrivs i föreläsningsform och genom olika övningar. Till varje huvudavsnitt finns dessutom instuderingsfrågor för att stödja lärandet.

Examination
Examination sker genom återkommande övningsuppgifter under kursens gång. Övningsuppgifterna är till för att studenterna skall bearbeta och reflektera kring innehållet i kursen under hela kurstiden.

Övrigt
Kursen ges på grundläggande nivå och ingår i kärnkurspaketet för civilingenjör Arkitektur.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter F0008B arkitekturhistoria

Examinator
Johan Linton

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1000-1800. Stockholm: Norstedt, 2015
Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000. Stockholm: Norstedt, 2015
Claes Caldenby (red.), 1900-talets svenska arkitektur. Att bygga ett land. Stockholm: Arkitekturmuseet, 1998.
Claes Caldenby, Erik Nygaard (red.), Arkitekturteoriernas historia, Stockholm: Formas, 2011.
Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture. 3: e revid uppl, London: Laurence King, 2013.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ÖvningsuppgifterU G#7.50ObligatoriskV20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.