Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gestaltning och funktion 7,5 högskolepoäng

Design and Function
Grundnivå, F0020B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur
Ingår i huvudområde
Arkitektur

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0007B Teknisk arkitektur och D0054A Skiss- och rittekniker eller motsvarande kurser


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse

• Visa kunskap om gestaltning för funktion och upplevelser av byggnader och bebyggelsemiljöer. 
• Beskriva former, volymer och proportioner mellan olika element i en byggnad och bebyggelsemiljöer. 

Färdighet och förmåga

• Använda metoder för att utarbeta program för innehåll som kan omsättas i väl fungerande, estetiskt tilltalande fysisk gestaltning. 
• Förstå hur regler och grundläggande krav som ställs på långsiktig hållbarhet, användbarhet och tillgänglighet implementeras vid gestaltning av byggnader och bebyggelsemiljöer. 
• Sätta samman program för byggnad och bebyggelsemiljö i en given kontext. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• Beskriva samspelet mellan arkitektonisk gestaltning och teknik i byggnader och bebyggelsemiljöer. 
• Redovisa gestaltningsförslag visuellt, muntligt, och skriftligt.  

Kursinnehåll
Kursen behandlar processer för att utveckla en förståelse för olika byggnads- och stadsbyggnadstypologier. Detta görs genom teorier om skissmetodik och kommunikation via visualisering. Kursen utforskar utarbetande av program för gestaltning av byggnader och bebyggelsemiljöer i olika skalor och detaljeringsnivåer.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen inkluderar föreläsningar, seminarier, studiebesök, studioarbete, muntliga presentationer och gruppkritik av en annan grupps projektarbete. Föreläsningar och litteratur åskådliggör olika infallsvinklar för att analysera olika byggnads- och stadsbyggnadstypologier. Studioarbetet är utformat för att ge vägledning i skissmetodik och kommunikation genom visualisering. Genom projektuppgiften kommer studenterna att använda kunskap om att förbereda program för gestaltning av byggnader och bebyggelsemiljöer i olika skalor och detaljeringsnivåer. Studentgrupperna ska särskilt utveckla en högkvalitativ, grafisk poster som redovisning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
  Kursen mål examineras genom ett projektarbete och seminarier. För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande i projektarbetet, godkänd muntlig/poster redovisning, samt deltagande i studiebesök. Kritik av en annan grupps posterredovisning ska också genomföras. 
betyg G/U ges för seminarierna. Betygen för projektarbetet är G/U 3 4 5.  

Examinator
Kevin Lau

Övergångsbestämmelser
Kursen F0020B motsvarar kursen D0013A

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, N. 1996. Skissteknik – En handbok i visualisering av designförslag. Umeå
Birgerstam, P. 2000. Skapande handling. Lund
Branzell, A. 2012. Den sökande skissen. Göteborg.
Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektarbeteG U 3 4 56.00ObligatoriskV21
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-11-02