Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fysik A 7,5 Högskolepoäng

Elemenary Physics A
Grundnivå, F0023T
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Vår 2009 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Kursen förutsätter kunskaper motsvarande gymnasiets naturkunskap B samt matematikkurserna A och B. Det är en fördel att läsa gymnasiets matematik C, åtminstone parallellt med denna kurs.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs:
- har studenten inhämtat grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i fysik, motsvarande Fysik A på de 3-åriga nationella programmen i gymnasieskolan.
- har studenten skapat sig den förståelse och de experimentella färdigheter som möjliggör ytterligare studier och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning.
- har studenten en förståelse av fysikens betydelse för tekniken och kulturen i samhället.
- kan studenten tillämpa fysikkunskaperna inom relevanta ämnesområden.

Kursinnehåll
Fysikaliska storheter, begrepp, modeller, mätningar och mätvärden. Grundläggande mekanik, krafter, kraftmoment och jämvikt. Energi, värme och arbete. Linjär rörelse. Kraft och rörelse och kaströrelse. Fundamentala krafter, universums struktur och materiens uppbyggnad i mindre beståndsdelar.
Geometrisk optik. Ljusutbredning, ljusreflexion, bildkonstruktion och optiska instrument. Grundläggande ellära. Mätning, elektriska kretsar. Kirchoffs lagar. Termodynamik. Inre energi, temperatur och uppvärmning. Termodynamikens huvudsatser. Tillämpningar av fysiken.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och laborationer. Deltagande i samtliga laborationer samt skriftliga laborationsredogörelser är obligatoriskt.

Examination
En skriftlig sluttentamen samt fortlöpande delprov under kursens gång. Laborationer samt godkända laborationsrapporter är obligatoriskt. Tentamensuppgifterna kan omfatta räkneproblem, uppgifter med anknytning till laborationer samt teoriuppgifter. För godkänd kurs krävs att alla moment är avklarade. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i en civilingenjörsexamen. Kursen ges med hjälp av nätbaserat material i lp3 och lp4.

Examinator
Lars Benckert

Övergångsbestämmelser
Kursen F0023T motsvarar kursen MTF404

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bergström m.fl: \"Heureka, Fysik för gymnasiekolan, kurs A\", ISBN 91-27-56721-4. Kompendium:\"Kompletteringar och laborationshandledningar till Fysik A\", Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, LTU.
Formelsamling: Tabell- och formelsamling för Fysik A och Fysik B, Institutionen för tillämpad fysik, maskin,- och materialteknik, LTU.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen Fysik A3.9U G VG
0002Laboration Mekanik0.7U G#
0003Laboration Optik och Ellära0.7U G#
0004Övrigt Fysik A2.2U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.