KURSPLAN

Fysik och kemi, VFU 7,5 Högskolepoäng

Physics and chemistry, VFU
Grundnivå, F0024T
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Vår 2009 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Inst. för teknikvetenskap och matematik 2011-08-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande fysik- och kemikunskaper motsvarande F0023T och K0014K.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs
- kan du planera och genomföra lektioner i fysik och kemi i en skolklass på ett sätt som ökar elevernas förståelse,
- kan du omsätta dina teoretiska pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper i en praktisk lärarroll,
- har du en förståelse för de missuppfattningar som finns om hur naturen fungerar och hur dessa kan bemötas.

Kursinnehåll
Studenterna tar ansvar för att planera och genomföra ett längre undervisningsavsnitt i fysik och/eller kemi. De studerande skall vidare observera, auskultera, diskutera och rapportera om fysik/kemiundervisningen i skolan. Studenterna skall få kännedom och vara observanta på bl a hur olika läromedel är upplagda, hur hjälpmedel som t ex miniräknare, IT och laborationsutrustning används på ett didaktiskt bra sätt och hur ämnesdidaktisk litteratur och tidskrifter (som The Physics Teacher) används för att öka den egna kompetensen. Vidare skall de studerande analysera och reflektera över sin roll som lärare.

Genomförande
Att tillsammans med handledare och andra anställda vid praktikskolan diskutera metoder för lärande till exempel genom att formulera problem och hur man kan närma sig problem genom ett undersökande arbetssätt. Tillsammans med handledaren planera lektioner i fysik och/eller kemi med målsättningen att relatera teorin med praktiska tillämpningar och även hur man kan börja och avsluta en lektion. Hur man skriver instruktioner och gör skrivningar för elever bör också diskuteras.

Examination
Följande punkter är grund för bedömning inför examination:
- Närvaro (obligatorisk närvaro under VFU:n)
- Genomförande av VFU-uppgifterna
Tillsammans med lärarutbildaren i verksamheten bedöms om studenten
- är lämplig som lärare
- har fått ett vfu-omdöme från handledaren som är godkänt

Examinator
Mats Näsström

Övergångsbestämmelser
Kursen F0024T motsvarar kursen MTF405

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Kursplaner i fysik och kemi, Skolverket (www.skolverket.se)
- Börje Ekstig (2002), Naturen, naturvetenskapen och lärandet. Studentlitteatur
ISBN 9789144041261
- Svein Sjøberg (2000), Naturvetenskap som allmänbildning –en kritisk ämnesdidaktik. Studentlitteratur, ISBN 9 789144009995
- Helge Strömdahl, (2002) Kommunicera i naturvetenskap i skolan – några forskningsresultat. Studentlitteratur ISBN 9 789144040776
- Brusling, C. & Strömqvist, G.(1996) Reflektion och praktik i läraryrket. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00089-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Praktik7.5U G#