KURSPLAN

Fysik för grundskolans senare år 15 Högskolepoäng

Physics for secondary school teachers
Grundnivå, F0025T
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Höst 2009 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är preliminär. Den ska fastställas av Särskilda nämnden för lärarutbildning.

Reviderad
Kursplanen är preliminär. Den ska fastställas av Särskilda nämnden för lärarutbildning.

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt gymnasiets matematik A, B och C samt Fysik A. Gymnasiets matematik D rekommenderas.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs
- ska du känna till och kunna förklara fysikens grundläggande begrepp,
- kan du planera och genomföra enklare fysikaliska experiment som belyser vardagliga fenomen,
- kan du lösa enklare fysikaliska problem
- har du en förståelse för fysikens betydelse för tekniken och kulturen i samhället,
- kan du genomföra några vardagsnära experiment i en skolklass.

Kursinnehåll
Vågrörelselära: harmonisk svängning, mekaniska vågor, vågutbredning, superpositionsprincipen, periodiska vågor, stående vågor, reflexion, refraktion, diffraktion, interferens mellan vågor, diffraktion i spalt, dubbelspalt, gitter.
Krafter och rörelse: rörelsemängd, impuls, elastisk stöt, kaströrelse (rep), cirkulär rörelse: vinkelhastighet, centripetalkraft, centripetalacceleration, svängningsrörelse.
Ellära och magnetism: elektriska fält, elektrisk potential, oscilloskopet, kondensatorn, potential i kretsar, magnetism, källor till magnetiska fält, kraften på laddade partiklar i magnetfält, induktion, ledare som rör sig i magnetfält, Lenz´lag, växelström, effektivvärden, växelströmskretsar.
Atom och kärnfysik: fotoner, de Broglie-våglängden, osäkerhetsrelationen, atommodeller, energinivådiagram, emissionsspektra, absorptionsspektra, röntgenstrålning, nuklider, radioaktivt sönderfall, fission, fusion, radioaktiv strålning, partikelfysik.
Demonstrationer av vardagliga fysikaliska fenomen genomförda av studenterna.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, laborationer och studentledda demonstrationer. Deltagande i samtliga laborationer och demonstrationer är obligatoriskt. Undervisningen sker till största delen nätbaserat.

Examination
Skriftlig tentamen på avsnitten om ellära, magnetism och mekanik samt vågrörelselära. Laborationer samt laborationsrapporter är obligatoriska.
Fortlöpande examination på avsnitten om atom- och kärnfysik alternativt skriftlig tentamen.
Tentamensuppgifterna kan omfatta räkneproblem, uppgifter med anknytning till laboration samt teoriuppgifter. Den fortlöpande examinationen innebär obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på lektioner samt lösta och rättade inlämningsuppgifter.

För godkänd kurs krävs att alla moment är avklarade.

Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Övrigt
Kursen kan inte tillgodoräknas i en civilingenjörsexamen eller ingenjörsexamen, inte heller i en teknisk magister- eller teknisk kandidatexamen.

Examinator
Lars Benckert

Övergångsbestämmelser
Kursen F0025T motsvarar kursen MTF406

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Heureka! Fysik B Gymnasieskolan, ISBN 91-27-56722-2
Hamrin, Norqvist: Fysik i vardagen, ISBN 91-44-03945-X
Särtryck: kap Växelström
Formelsamling: Tabell- och formelsamling för Fysik A och Fysik B och laborationshandledningar, Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, LTU

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Laboration, ellära och vågrörelselära1.5U G#
0002Tentamen del 16.0U G VG
0003Laboration, atom och kärnfysik0.7U G#
0004Övrigt fysik/Tentamen, del 23.0U G VG
0005Demonstrationer3.8U G VG