Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Värme- och ventilationsteknik 7,5 högskolepoäng

Indoor Climate
Grundnivå, F0034T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik
Ingår i huvudområde
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande värmelära motsvarande MTF096/F0004T.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du

1. Kunskap och förståelse

  • kunna beskriva komponenter , ingående i värme-, ventilationsanläggningar

2. Färdighet och förmåga

  • kunna beräkna effekt- och energibehov för bostäder.
  • kunna genomföra beräkningar avseende värme- och kylmaskiner.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Utvecklat din förmåga till ingenjörsmässigt tänkande
  • Kritiskt kunna värdera byggnaders energianvändning

Kursinnehåll
Värmeteknik: Värmebehovsberäkningar, värmeklimat och värmesystem.

Ventilationsteknik: Ventilationsbehov, psykrometri och ventilationssystem.

Kyl- och värmepumpsteknik: Studier av ingående komponenter samt yttre värmekällors inverkan samt kompletta system.

FjärrvärmeGenomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning består av föreläsningar samt projektarbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Godkänt projektarbete som redovisas skriftligt.

Examinator
Mikael Risberg

Övergångsbestämmelser
Kursen F0034T motsvarar kursen MTM133

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Kursmaterial görs tillgängligt löpande under kursens gång via den webbaserade lärplattformen Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektarbeteG U 3 4 51.50ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2022-02-14