Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Flygmotorteknik 7,5 högskolepoäng

Aircraft Engine Technology
Grundnivå, F0039T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Farkostteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Farkostteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 1 MTF096/F0004T, Aerodynamik MTM174/F0037T. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6/B.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avklarad kurs:

1. Kunskap och förståelse

  • kunna illustrera olika motoralternativ för flygplan och helikoptrar
  • kunna identifiera de termodynamiska fenomen som inträffar i flygmotorer

2. Färdighet och förmåga

  • kunna beräkna energibalans i cykler med gasturbiner
  • kunna utföra endimensionella beräkningar vid kompressibel strömning
  • kunna lösa strömningstekniska problem för enskilda steg i kompressorer och turbiner

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna utvärdera inverkan av olika designparametrar på flygmotorprestanda
  • kunna översiktligt diskutera frågor om energiomvandling i flygmotorer

Kursinnehåll
Endimensionell kompressibel strömning. Elementär turbinteori, tvådimensionell strömning i turbin- och kompressorsteg, strömningsförluster. Radial och axialkompressorer och turbiner, funktionsprinciper och tillämpningsområden. Karakteristik vid varierande driftförhållanden. Drift och underhåll Materialval och materialproblem. Projektuppgift: beräkning av dragkraft för flygmotor.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lektioner med teorigenomgång och problemlösning. Inlämning av bonusuppgifter. Projektuppgift i grupper om 2-3 studenter.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Modul 1: Skriftlig individuell tentamen (alternativa examinationsformer kan förekomma) med differentierade betyg enligt betygskala G U 3 4 5. Modul 2: Godkänd projektuppgift. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övergångsbestämmelser
Kursen F0039T motsvarar kursen MTM461

Examinator
Andrea Toffolo

Övergångsbestämmelser
Kursen F0039T motsvarar kursen MTM461

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Jan Wiklund: AIRCRAFT Gas Turbine Engine Technology
Saravanamuttoo HIH, Rogers GFC, Cohen H, Straznicky PV. Gas Turbine Theory (6th edition), Prentice Hall (2008). ISBN 10: 0132224372

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002ProjektU G#3.00ObligatoriskH07
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17