KURSPLAN

Radiologi och teknik - Examensarbete 15 Högskolepoäng

Radiology and technology-Thesis work.
Grundnivå, F0046T
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 2 - Höst 2010 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2008-12-12

Reviderad
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-20

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. Minst 150 hp. Studenten skall ha läst kurser så att tillräckligt djup inom ämnesområdet erhållits.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten skall enskilt, eller tillsammans med annan student, lösa och redovisa en given uppgift. Studenten/studenterna skall därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förärvats under studietiden. Efter kursen skall studenten ha färdigheter i bildframställning för säkerställande av diagnos, med beaktande av patientsäkerhet och trygghet i samband med de olika undersökningarnas utförande.

Kursinnehåll
Examensarbetet skall behandla något problem/någon uppgift inom ett tänkbar framtida yrkesverksamhet. Examensarbetet skall innehålla en litteraturstudie och dels visa att studenten kan använda de kunskaper denne erhållit under utbildningen. En rimlighetsbedömning av resultaten skall ingå i slutsatserna och förslag till fortsatt arbete skall redovisas. I denna del av kursen tilldelas studenten, utifrån tillgång till verksamhetsförlagda platser, att studera ett av följande ämnesområden:
• Angiografi och intervention
• Datortomografi
• Magnetisk resonanstomografi
• Mammografi

Genomförande
Undervisningen sker i form av handledning och verksamhetsförlagd utbildning under yrkeshandledning.

Examination
Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation samt erforderlig närvaro.

Examinator
Niklas Lehto

Övergångsbestämmelser
Kursen F0046T motsvarar kursen MTF354

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Handledning för examensarbeten vid institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Start av examensarbete0.0U G#
0002Muntlig redovisning samt obligatorisk närvaro0.0U G#
0003Skriftlig rapport godkänd och inlämnad15.0U G#

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »