Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ingenjörsvetenskap 7,5 högskolepoäng

Engineering science
Grundnivå, F0051T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Teknisk mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du :

1.    Kunskap och förståelse

1.1           Ha insikt i området teknisk fysik med avseende på ekologisk och miljömässig hållbarhet och hur det relaterar till andra ingenjörsdiscipliner och ingenjörsvetenskapen i allmänhet.
1.2           Förstå hur organisera, planera och genomföra sina egna studier på både kort och lång sikt för en framgångsrik karriär inom ämnesområdet teknisk fysik. 

2.     Färdighet och förmåga

2.1           Kunna lösa enklare tekniska problem med typiska ingenjörsverktyg.
2.2           Kunna skriva tekniska rapporter enligt givna instruktioner.
2.3           Kunna planera, genomföra och presentera slutresultat i enklare teknikprojekt.
2.4           Känna till aktuella forskningsområden och forskningsfrågor vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM) samt Institutionen för system- och rymdteknik (SRT).

3.    Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1           Ha tränat sin förmåga i ingenjörsmässigt tänkande.
3.2           Ha insikt i vilka förenklingar och antaganden som kan göras vid analyser och modellering av enklare fysikaliska problem genom programmering.


Kursinnehåll
Teknisk fysik och elektroteknik som ämne; historik, deras roll i dagens tekniksamhälle nationellt som internationellt. Arbetsliv, arbetsmarknad, jämställdhet. Ingenjörsvetenskap. Ingenjörens roll inom forskning och företag; problemlösning, ingenjörsverktyg. Projektarbete. Forskningsinformation/träff med forskagrupper vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM) samt Institutionen för system- och rymdteknik (SRT).

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer, och besök på företag och institutioner inom LTU.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Inom parentes står vilka av målen som examineras. Kursen examineras med muntlig presentation (2.3), projekt (2.2, 2.3, 3.1, 3.2), och skriftlig tentamen (2.1). Betygssättning sker enligt betygsskalan G U 3 4 5. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med M0009T, D0015E eller R0007R.

Examinator
Lars-Göran Westerberg

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Jönsson, Per: MATLAB – beräkningar inom teknik och naturvetenskap. Studentlitteratur, senaste upplagan. Utöver detta material för nedladdning i lärplattformen

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Muntlig presentationU G#1.50ObligatoriskH11
0007ProjektuppgiftU G#3.00ObligatoriskH12
0008Skriftlig tentamenG U 3 4 53.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för teknikvetenskap och matematik 2011-02-07

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17