Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Elektroteknik och elfältteori 7,5 högskolepoäng

Electrical Engineering and Electromagnetic Field Theory
Grundnivå, F0054T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt grundläggande kurser i differentialkalkyl, linjär algebra, analys, ordinära differentialekvationer. (t.ex. M0047M Differentialkalkyl, M0048M Linjär algebra och integralkalkyl och M0049M Linjär algebra och differentialekvationer, M0055M Flervariabelanalys). Alternativt motsvarande matematik för ämneslärare matematik/fysik med inriktning mot gymnasieskolan t.ex. U0002P, U0021P, M0033M.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståels
●       Känna till komponenter i linjära elektriska kretsar
●       Känna till metoder för att hantera linjära kretsar
●       Förstå hur elektriska fält genereras och påverkas av dielektriska material
●       Förstå hur magnetiska fält genereras, induktion och elektromagnetiska vågor

Färdighet och förmåga
●       Tillämpa metoder för att göra beräkningar på linjära elektriska kretsar
●       Tillämpa vektoranalys i elektromagnetiska probem
●       Tillämpa geometrisk symmetri för att lösa elektromagnetiska problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt
●       Träna praktisk problemlösning
●       Träna förmågan att göra lämpliga approximationer och antagande
●       Kunna bedöma om ett problem kan lösas analytiskt, eller om numeriska metoder behövs
●       Träna förmågan att bedöma rimligheten i framräknade resultat
●      Få insikt i tillämpningar av elektroteknik och elektromagnetism i vetenskap och ingenjörsarbete


Kursinnehåll

Elektroteknik: Linjära kretsar, likspänning och växelspänning för stationära och transienta förlopp.

Elektromagnetisk fält-teori:  Elektrostatik, dielektrika, ledare.  Metoder för potentialproblem. Magnetiska fält.  Maxwells ekvationer, inklusive Faradays induktionslag.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen består av lektioner - föreläsningar kombinerade med problemlösning - samt två obligatoriska elektrotekniklaborationer i grupper om 2-3 studenter. Minst en av laborationerna redovisas i rapportform. I kursen övas enskild problemlösning, arbete i grupp samt handhavande av modern labmätutrustning.  Studenten ska successivt bygga upp sin förmåga att formulera och analysera problem inom elektroteknik och elektromagnetism.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Obligatoriska inlämningsuppgifter, skriftlig tentamen och laborationer.


Examinator
Magnus Gustafsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics, Pearson

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0004InlämningsuppgifterU G#2.00ObligatoriskH18
0006LaborationerU G#1.00ObligatoriskH18
0007Skriftlig tentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av HUL Mats Näsström 2017-02-14

Reviderad
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2022-02-14