Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mekanik och experimentella metoder 7,5 högskolepoäng

Mechanics and Experimental Methods
Grundnivå, F0060T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs:

1. Kunskap och förståelse

 • kan du förståelse fysik som experimentell vetenskap med observationer och beskrivning av fenomen
 • kan du beskriva, förklara och bearbeta med experimentella storheterna av mekanik (kraft, moment, arbete, energi, rörelsemängd och rörelsemängmoment)
 • kan du behärska den vetenskapliga metoden för att  experimentellt korrelera de ovannämnda fysiska storheterna till varandra, med hjälp av metoder som dimensionell analysis, linearisering, tabeller, grafik
 • kan du beskriva och analysera fysiska system med hjälp av de grundläggande begreppen av 2-dimensionell mekanik (dvs statik och mekanik), och korrelera dem med varandra

2. Färdighet och förmåga

 • kan du frilägga, analysera och beräkna krafter och kraftmoment för enkla och sammansatta system av tvådimensionella stela kroppar i vila och jämvikt.
 • kan du formulera samband och lösa mekaniska problem som innefattar partiklars rörelse i två dimensioner, dvs kinematik och kinetik.
 • kan du använda Newtons lagar för att beskriva rörelsen hos partiklar, partikelsystem och stela kroppar som translaterar och roterar.
 • kan du använda jämviktsvillkor för att lösa statikproblem också med ingenjörsmässiga tillämpningar
 • kan du beräkna masscentrums läge för godtyckliga tvådimensionella kroppar
 • kan du tillämpa mekaniska energisatsen på system med roterande delar
 • kan du planera, genomföra och utvärdera ett experiment i mekanik samt bestämma de experimentella sambanden med matematiska modeller
 • kan skriftligt redogöra för resultat från experimentellt arbete i en teknisk rapport

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kan du utvärdera om resultat och beräkningar är rimliga.
 • har du använda den vetenskapliga metoden och utveckla en verktygslåda med flera tekniska tillämpningar
 • har du kännedom om ditt eget ansvar för att utveckla hållbara tekniska lösningar
 • har du förståelse för mekanik som bas för ett flertal ingenjörsmässiga tillämpningsområden samt har en grund för fortsatta studier i fysik och teknik.

Kursinnehåll

- experimentella metoder: dvs planläggning av experimentellt arbete, genomförande samt rapportskrivning
- kraftgeometri, krafter och moment
- jämviktslära: jämviktsvillkor, friläggning, tvådimensionella jämviktsproblem, jämvikt för enkla och sammansatta system med tillämpningar som tex strukturer, ramar och fackverk.
- Newtons lagar med tillämpningar, dragkrafter, normalkrafter, friktionskrafter, likformig circulär rörelse, tidsberoende krafter, impuls och kollisioner
- partikelkinematik (plan rörelse) och partikelns kinetik
- arbete, effekt och energi, konservativa krafter
- svängning
- partikelsystem
- masscentrum
- konserveringslagar
- stela kroppens kinematik och kinetik (plan rörelse): rotation kring fix axel, tröghetsmoment, allmän plan rörelse
- tillämpningar


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår laborationer som redovisas skriftligt och muntligt. Laborationerna är obligatoriska moment.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen i slutet av kursen, Bonusuppgifter, Godkänd laborationer med skriftliga rapporter.

Slutbetyget bestäms av det totala antalet poäng som tjänas in genom kursen.


Övrigt

Kursen utgör grund för vidare studier inom fysik och teknik.
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med F0004T, F0006T eller W0012T


Examinator
Isabella Concina

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
P.-A. Jansson, R. Grahn, M. Enelund, MEKANIK, Studentlitteratur
Compendium of Experimental Methods (provided in the CANVAS room of the course)
Laboratory Instructions (provided in the CANVAS room of the course)

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Laborationer i klassisk mekanikU G#1.00ObligatoriskH19
0004Laborationer i experimentella metoderU G#1.00ObligatoriskH19
0005BonusuppgifterG U 3 4 51.50ObligatoriskH21
0006Skriftlig tentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17