KURSPLAN

Ellära och termodynamik 7,5 högskolepoäng

Electricity and thermodynamics
Grundnivå, F0061T
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto 2019-02-15

Reviderad
av Niklas Lehto 2020-01-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper som motsvarar kursen Mekanik och experimentella metoder (F0060T) och Differentialekvationer och transformteori (M0052M )eller motsvarande (t.ex Matematiska grunder och derivator (M0050M) samt Integraler, vektorer och matriser (M0051M), Differentialekvationer och transformteori (M0052M) )


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

1 Kunskap och förståelse

- förstå de grundläggande principerna för den klassiska termodynamiken
- kunna definiera, förklara och använda grundläggande begrepp inom termodynamik, speciellt termodynamikens första och andra huvudsats samt ha kännedom om några tekniskt viktiga tillämpningar i relation till hållbar energianvändning
- kunna förstå grunderna för värmetransport genom ledning, strålning och konvektion
- Förstå orsaker till och verkan av elektriska och magnetiska fält, elektrostatiska och magnetostatiska fält samt dess växelverkan
- ha kännedom om elektriska komponenter och deras funktion i kretsar
- ha kunskap om grunderna för lik- och växelström.  

2 Färdighet och förmåga

- kunna tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats för beräkningar på vätskor och ideala gaser i slutna och öppna system
- kunna beräkna verkningsgraden för kretsprocesser med tillämpning på ångcykler och värmepumpar
- kunna använda de fysikaliska grunderna för värmetransport genom ledning, strålning och konvektion och göra beräkningar av värmebehov och värmetransport i olika tillämpningar
- kunna analysera och mäta kretsar med resistorer, kapacitanser och induktanser
- kunna analysera likströmskretsar, spänningsfall effektberäkningar
- kunna analysera enkla växelströmskretsar

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt

- ha tränat förmågan till praktiskt problemlösande.
- ha förmågan att bedöma rimligheten i uppnådda resultat


 
 


Kursinnehåll

Klassisk termodynamik, tillståndsekvationer samt verkliga mediers och ideala gasers egenskaper
Termodynamikens första och andra huvudsats
Tillståndsändringar och ideala kretsprocesser såsom Carnot-, Otto-, Diesel och Stirling cyklerna
Värmepumpar, kylmaskiner och ångmaskiner
Värmeöverföring
Elektrostatik och likström
Magnetiska krafter och fält
Grundläggande metoder för analys av linjära elektriska kretsar
Likströmskretsar med motstånd och kondensatorer
Kirchoffs lagar, konstitutiva samband för passiva komponenter
Elektriska mätinstrument
Grundläggande växelströmslära och fasdiagram
Analys av L-R-C kretsar
Exempel på tillämpningar


Genomförande

Undervisningen sker i form av lärarledda lektioner med teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. Dessutom ingår laborationer som redovisas skriftligt. Laborationerna och övningsuppgifter/duggor är obligatoriska moment.


Examination

Skriftlig tentamen i slutet av kursen och obligatoriska övningsuppgifter/delprov/dugga kan förekomma under kursen gång. Obligatoriska laborationer med skriftliga rapporter. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

 


Övrigt

Kursen utgör grund för vidare studier inom fysik och teknik
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med F0004T, F0006T eller W0012T


Examinator
Corina Etz

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Termodynamik delen:
Energiteknik av Henrik Alvarez (ISBN 9789144014128)

Ellära delen:
meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH19
0002Övrigt El&Te, övningsuppgifter/duggorG U 3 4 51.50ObligatoriskH19
0003LaborationU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.