Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kompletteringskurs Termodynamik 3 högskolepoäng

Completion course Thermodynamics
Grundnivå, F0064T
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avklarad kurs:
1. Kunskap och förståelse
  • kan du beskriva fysik som en experimentell vetenskap och redogöra för begrepp och metoder som t.ex. storheter, enheter, mätetal, tabeller, diagram
  • kan du definiera, förklara och använda grundläggande begrepp inom termodynamik, speciellt termodynamikens första och andra huvudsats samt har kännedom om några tekniskt viktiga tillämpningar.
 
2. Färdighet och förmåga
  • Kan du utföra kalorimetriska beräkningar i fast, flytande och gasfas.
  • Kan du tillämpa termodynamikens första och andra huvudsats för beräkningar på ideala gaser i slutna system och för idealiserade processer samt kan beräkna verkningsgraden för enkla kretsprocesser.
  • Kan du använda de fysikaliska grunderna för värmetransport genom ledning, strålning och konvektion för att tillämpa på enkla problem.
  • Kan du planera, genomföra och utvärdera ett fysikaliskt experiment samt bestämma de experimentella sambanden med matematiska modeller. Du kan också presentera resultaten i en teknisk rapport.
 
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kan du utvärdera om resultat och beräkningar är rimliga.
  • kan du argumentera utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt och kan diskutera några tekniska tillämpningar.

Kursinnehåll
- arbete, effekt och energi, konservativa krafter
- värmeöverföring/värmetransport
- termodynamikens huvudsatser
- medieegenskaper, tillståndsvariabler och tillståndsfunktioner
- kretsprocesser & värmemaskiner
- arbete och värme

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lärarledda föreläsningar och räkneövningar alternativt lektioner och teorigenomgångar, demonstrationer och problemlösning. För att studenten ska nå kursmålen uppmuntras studenten delta på dessa undervisningsmoment, läsa motsvarande avsnitt i kurslitteraturen och räkna de föreslagna övningsuppgifterna.
Dessutom ingår en laboration som redovisas skriftligt eller muntligt. Laborationen är ett obligatorisk moment.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras i form av inlämningsuppgifter och muntlig tentamen samt en obligatorisk laboration med skriftlig rapport.

Övrigt
Kursen utgör grund för vidare studier inom fysik och teknik.
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med MTF096, F0061T eller F0004T.

Övergångsbestämmelser
Den här kursen kan användas som grund för att komplettera från högskoleingenjörskursen F0060T eller motsvarande, till civilingenjörskursen Fysik 1, F0004T.

Examinator
Corina Etz

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
- Young H. D., Freedman R. A., University Physics with Modern Physics in SI units,
15th edition, Pearson 2019, (t.ex. ISBN-13: 9781292314730) eller motsvarande.
Även upplaga 14 (eller 13) kan fungera hyggligt.
- Diverse material såsom kompendier, kompletterande formelsamling (”Nya
Fysikalia”) och laborationshandledning som läggs i den webbaserade lärplattformen.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig/muntlig examinationG U 3 4 52.50ObligatoriskH22
0002LaborationU G#0.50ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Niklas Lehto huvudansvarig utbildningsledare 2022-05-13

Reviderad