KURSPLAN

Musikalisk profil - Klassisk musiker 4 15 högskolepoäng

Musical Profile - Classical Musician 4
Grundnivå, F0320G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Klassisk musiker 3 (F0319G eller F0264G) och Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 3 (F0263G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa god kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa god kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa god färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa god förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa god förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna medvetet reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande och medvetet förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • ensemblespel -, vokalt och/eller instrumentalt
 • scenisk gestaltning  

Genomförande
 •    enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner  

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 
För att bli godkänd i kursen ska studenten 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0320G motsvarar kursen F0266G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sång och scenisk gestaltningU G#11.00ObligatoriskH20
0002Ensemblespel instrumentalt/vokaltU G#4.00ObligatoriskH20