KURSPLAN

Musikalisk profil - Klassisk musiker 6 15 högskolepoäng

Musical Profile - Classical Musician 6
Grundnivå, F0322G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Klassisk musiker 5 (F0321G eller F0291G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa fördjupad kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden


Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa fördjupad förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa fördjupad förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna medvetet och fördjupat reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande och fördjupat medvetet förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • ensemblespel -, vokalt och/eller instrumentalt
 • scenisk gestaltning  

Genomförande
Enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 
  
För att bli godkänd i kursen ska studenten: 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0322G motsvarar kursen F0304G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sång och scenisk gestaltningU G#11.00ObligatoriskH20
0002Ensemblespel instrumentalt/vokaltU G#4.00ObligatoriskH20