Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Klassisk musiker 6 15 högskolepoäng

Musical Profile - Classical Musician 6
Grundnivå, F0322G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Klassisk musiker 5 (F0321G eller F0291G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa fördjupad kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa fördjupad kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden


Färdighet och förmåga 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa fördjupad färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa fördjupad förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa fördjupad förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  


Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna medvetet och fördjupat reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande och fördjupat medvetet förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • ensemblespel -, vokalt och/eller instrumentalt

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 
  
För att bli godkänd i kursen ska studenten: 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0322G motsvarar kursen F0304G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Ensemblespel instrumentalt/vokaltU G#4.00ObligatoriskH20
0003Instrument/SångU G#11.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17