KURSPLAN

Strålningstransfer 7,5 Högskolepoäng

Radiative transfer
Avancerad nivå, F7001E
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-05-08

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundkurser i matematik motsvarande 22,5 hp exempelvis tre av Differentialkalkyl M0029M, Linjär algebra och integralkalkyl M0030M, Linjär algebra och differentialekvationer M0031M, Flervariabelanalys och datorverktyg M0032M. Grundkurser i fysik motsvarande 22,5 hp exempelvis tre av Fysik 1 F0004T, Fysik 2 F0005T, Fysik 3 F0006T, Elektromagnetisk fältteori F0007T. Atmosfärfysik F7004R.Kunskaper i optik är fördelaktigt.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten förstå de fysikaliska principer som bestämmer
strålningstransport i atmosfärer, beteende strålning vid ytor och strålnings
budget av en planet. Studenten ska kunna beskriva vilka processer bestämma
strålningsöverföring i olika spektrala regioner och hur strålningen reagerar på
förändringar i komponenter som bestämmer strålningsöverföring i transmissiva
media och på ytor, inklusive allmän strålningstransport, spridnings processer,
polarisering och avancerade processer. Efter kursen ska studenten veta hur
strålningsöverföringsprocesser kan beskrivas och hur de kan modelleras med
hjälp av strålningsöverföringsmodeller.
Studenten ska kunna beskriva och analysera olika strålningsparametrar, deras
variabilitet och känslighet. Hen ska kunna hantera spektralradians data,  
visualisera dem och tillämpa olika metoder för analys.
Studenterna skall kunna diskutera parametrar och uppgifter om
strålningstransport med tanke på korrelationer mellan olika parametrar. De bör
kunna presentera analys och resultat inom ramen för de givna övningar.

Kursinnehåll
Ekvationer som beskriver strålning, strålningstransport (Beers lag,
Schwarzschildt ekvation), spridningsprocesser (Mie, Rayleigh), egenskaper och
processer inom olika spektrala regioner (UV / VIS, IR, FIR, mikrovåger),
interaktion mellan ytor och strålning, strålningstransport för speciella utvalda 
spektroskopiska processer.

Genomförande
Kursen består av klassiska föreläsningar, kombinerat med hemuppgifter för studenterna. Beroende på omständigheterna kan kursen behöva ges i annan form. Gästlärare från forskargrupper. Aktuella ämnen och resultat inom strålningstransfer diskuteras.

Examination
Kursbetyget baseras på inlämningsuppgifter med teoretiska och praktiska moment. Dessutom ingår en bedömning av deltagandet under diskussionen av inlämningsuppgifter.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Alternativa metoder för examination kan användas.

Examinator
Mathias Milz

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
"Radiative Transfer in the Atmosphere and Ocean"
Gary E. Thomas and Knut Stamnes,
Cambridge University Press, 1999
ISBN 13 978-0-521-89061-8;
ISBN-10 0-521-89061-6;
9780511613470

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Inlämningsuppgifter7.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.