Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdplasmafysik 7,5 högskolepoäng

Space Plasma Physics
Avancerad nivå, F7001R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Kunskaper inom området plasmafysik, exempelvis F7010R Plasmafysik, eller rymdfysik, exempelvis R7017R Rymdfysik, eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ska introducera specifika aspekter inom plasmafysik relaterade till solsystemet och rymdmiljön.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa grundläggande kunskaper om plasma i solsystemet och hur plasmamiljön i solen och solsystemet samverkar med de olika elektromagnetiska fälten i solsystemet och runt planeterna. Detta visas av förmågan att beskriva interaktioner mellan plasma och magnetfält på jorden och planeterna. Studenterna ska kunna beskriva relaterade processer, t.ex. bildning och egenskaper hos norrsken.
Studenterna ska kunna beräkna och uppskatta storleken på typiska plasmarelaterade processer i solsystemet. Efter projektarbetet ska studenten kunna visa sitt utnyttjande av kursinnehållet för bedömning och / eller analys av rymdfysiska fenomen, kritiskt välja och utvärdera relevant vetenskaplig och teknisk information inom ämnet via litteraturundersökning / studier av vetenskapliga artiklar, och visa sociala färdigheter som behövs för att effektivt arbeta i en grupp under projektarbetet.  

Kursinnehåll
Rymdplasmafysik inom jonosfären, magnetosfären, solen, solvinden, och dess interagerande samt resultaten av den interagerandet som visar sig till exempel genom norrsken. Kollisionsfria chockvågor, plasma-instabiliteter, solens magnetohydrodynamik, solvindens växelverkan med magnetiserade och omagnetiserade planeter, planeternas magnetosfärfsysik, norrskensfysik, magnetiska stormar. 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av föreläsningar och projekt. Beroende på omständigheterna kan en alternativ form av kursen krävas. 
Delar av undervisningen kan komma att genomföras via blandade undervisningsformer (online).  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgift och projekt. Projektet examineras genom en rapport. För att bli godkänd på hela kursen med slutbetyg krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Examinator
Soheil Sadeghi

Övergångsbestämmelser
Kursen F7001R motsvarar kursen RYM009

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2
Kivelson and Russell: Introduction to Space Physics. Cambridge University Press
ISBN 0-521-45714-9

Russell, Luhmann och Strangeways: Space Physics - An introduction
ISBN: 9781107098824

Carl-Gunne Fälthammar, Space Physics, KTH, Second edition, 2001.

Kompletterande material utdelat under kursen

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0007Inlämningsuppgifter och projektU G#2.50ObligatoriskH21
0008Skriftlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16