Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Atmosfärsdynamik och klimat 7,5 högskolepoäng

Atmospheric dynamics and climate
Avancerad nivå, F7002E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundkurser i matematik motsvarande 22,5 hp exempelvis tre av Differentialkalkyl M0047M, Linjär algebra och integralkalkyl M0048M, Linjär algebra och differentialekvationer M0049M, Flervariabelanalys M0055M. Grundkurser i fysik motsvarande 22,5 hp exempelvis tre av Fysik 1 F0004T, Fysik 2 F0005T, Fysik 3 F0006T, Elektromagnetisk fältteori F0007T. Atmosfärfysik F7004R samt Kontinuumsmekanik F0030T eller Mekanik II F0008T. Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse 

Efter kursen ska studenterna visa försåelse för de grundläggande fysikaliska principer som driver dynamiska och termodynamiska processer i atmosfären. Studenten ska kunna visa förståelse hur dessa processer är relaterade till klimatet.

Färdighet och förmåga 

Studenten ska kunna diskutera hur olika komponenter i det dynamiska systemet reagerar på förändringar och hur de är relaterad till varandra. 
Studenten ska kunna beskriva hur dynamiska processer kan beskrivas i olika koordinatsystem och visa förståelse hur de kan användas i väder och klimatmodeller.
Studenten ska kunna använda en enkel klimatmodell och analysera och diskutera simuleringsresultaten.
Studenterna ska kunna beskriva och analysera olika parametrar i klimatsystemet, deras variation och känslighet. Hen ska kunna hantera klimatdata, visualisera dem och tillämpa olika metoder för analys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenterna skall kunna diskutera parametrar och data som rör dynamiska och termodynamiska processer, klimat processer och korrelationen mellan olika parametrar. De ska kunna presentera sina analyser och resultat inom ramen för de givna uppgifterna 

Kursinnehåll

Ekvationer som styr klimatsystemet, strålningsbalans, atmosfärens dynamik och termodynamik, energetiken, samt utbytes processer. Klimatvariationer, modellering av klimatsystemet, observation av klimatet, klimatförändringar.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen består av klassiska föreläsningar, kombinerat med hemuppgifter för studenterna. Parallellt kommer studenterna att arbeta med en klimatmodell och göra sitt eget projekt om klimat sensitivitet. Aktuella ämnen och resultat inom klimatforskningen diskuteras.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursbetyget baseras på studentens hemuppgifter och skriftlig och muntlig presentation av deras projekt. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs ersätter F7011R (Klimatfysik)

Examinator
Mathias Milz

Övergångsbestämmelser
Kursen F7002E motsvarar kursen F7011R

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Physics of Climate, Peixoto and Oort
ISBN-13: 978-0883187128

An Introduction to Dynamic Meteorology
J.R. Holton and G. J. HAKIM

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006InlämningsuppgiftG U 3 4 55.00ObligatoriskH21
0007ProjektarbeteG U 3 4 52.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16