KURSPLAN

Atmosfärfysik 7,5 högskolepoäng

Atmospheric Physics
Avancerad nivå, F7004R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet på avancerad nivå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten skall tillägna sig kunskap om jordens atmosfär särskilt vad avser atmosfärens fysikaliska och kemiska aspekter. Studenten skall kunna förklara atmosfärens fenomen och processer, kvalitativt och kvantitativt beskriva dem samt att utvärdera deras betydelse utifrån ett helhetstänkande perspektiv.

Färdighet och förmåga

Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och utföra beräkningar för fysikaliska processer inom givna tidsramar vilket uppmätts genom beräkningsuppgifter och arbete vid seminarier. Studenten skall kunna motivera, planera och genomföra vetenskapliga experiment vilket påvisas genom ett laborativt arbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och bedöma relevans för vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument bedöms genom presentation på engelska. Studenten skall kunna visa sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i en grupp vid seminarier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall kunna visa insikt om atmosfärens betydelse för livets existens på jorden samt människors ansvar för detta. Dessa visas genom värdering av härmed förknippade frågeställningar. Genom arbete under seminarier skall studenten kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Kursens mål är att ge studenten kännedom om de svenska nationella jämställdhetsmålen samt  hållbar utveckling.


Kursinnehåll

Jordens atmosfär i jämförelsen med andra planeters atmosfär. Atmosfärens sammansättning och struktur. Termodynamiska processer.  Strålningsprocesser. Växthuseffekt. Jordens  inverkan på atmosfären. Dynamiska processer, vindar och vågrörelser i atmosfären. Kemiska processer och föroreningar i atmosfären. Klimatförändringar. Introduktion till mätmetoder och instrument.

Kursen behandlar aktuell forskning och utveckling inom atmosfärsfysik med inriktning mot hållbar utveckling samt begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering.


Genomförande

Föreläsningar, seminarier, projektarbeten och ett laborativt arbete som förutom att belysa fysikaliska fenomen även är avsedda att grundlägga goda experimentella färdigheter, rapportskrivningsvana på engelska och att träna muntlig redovisning på engelska.


Examination
Examination sker  genom deltagande i seminarier, hemuppgifter och projektarbete. På hela kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) . För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Examinator
Victoria Barabash

Övergångsbestämmelser
Kursen F7004R motsvarar kursen RYM013

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wallace, John M., Hobbs Peter V., Atmospheric Science, An Introductory Survey, 2nd edition, ELSEVIER, 2006, ISBN 13:978-0-12-732951-2, ISBN 10:0-12-732951-X.

Additional:
Murry L. Salby, Physics of the Atmosphere and Climate, Cambridge University Press,2nd edition, 2012, ISBN 978-0-521-76718

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003ProjektarbeteU G#1.50ObligatoriskH07
0004Deltaga i seminarierG U 3 4 54.50ObligatoriskH10
0005Praktiska övningarU G#1.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.