KURSPLAN

Arkitektonisk byggnadsprojektering 7,5 Högskolepoäng

Architectural Building Planning
Avancerad nivå, F7007B
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-11-06

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

90 hp kurser inom teknik/naturvetenskap varav kurserna P0007B Byggprojektledning och F0012B Konceptuell design eller motsvarande kurser


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

 

Målet med kursen är att kunna förstå, hantera och diskutera komplexa begrepp som används i byggnadsprocessens projekteringsskede samt kunna gestalta en byggnad med hänsyn till myndighetskrav och förstå detaljens betydelse för helheten.

 Kunskap om

·         Projekteringsprocessen i genomförandeskede

·         Hur myndighetskrav, teknik och ekonomi påverkar arkitektens gestaltande arbete

 Förståelse för

·         Vilka faktorer som påverkar byggandets ekonomi

·         Hur BIM används som projekteringsverktyg

 Färdighet och förmåga att

·         Byggnadsgestaltning utifrån tidigare byggnadsprogram

·         Utarbeta lösningar som uppfyller de myndighetskrav som ställs i bygglovsskedet

·         Utföra dagssljusstudier och beräkna solvärmelaster för en bostad och föreslå en utformning som klarar ställda krav

·         Använda Building Information Model (BIM)

·         Projektera bygglovhandlingar

·         Projektera delar av en bygghandling och visa kunskap om hur en bygghandling som helhet är utformad

·         Motivera val utifrån ett funktionellt, estetiskt, tekniskt, ekonomiskt och hållbart perspektiv och reflektera över dess konsekvenser.


Kursinnehåll

Kursen tillämpar den genomgångna utbildningens samlade innehåll i ett projekteringsprojekt i genomförandeskede. Projektarbetet avser komplexa byggnader innehållande flera funktioner som ger olika krav på byggnadens utformning.


Genomförande

Arbetet genomförs genom föreläsningar och övningspass samt inlämningsseminarium.


Examination

Skriftlig och muntlig presentation av individuellt projektarbete vid övningspass och slutredovisning. Närvaro 80 % vid föreläsningar och övningspass med handledning och obligatorisk närvaro vid seminarier och redovisningar av projektarbete.


Examinator
Josefina Nordmark

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
”Bostadens omätbara värden” Nylander Ola, Forshed Kjell
HSB, 2011

”Byggnaden som system”, Enno Abel, Arne Elmroth.
Studentlitteratur 2016, ISBN 9789144115887

”Vad, När, Hur och av Vem”, Hans Ottosson .
Svensk Byggtjänst, utg 2 2015, ISBN 9789173336901

”Arkitektens handbok”
Studentlitteratur 2017, ISBN 9789144118673

AMA: ”Bygglitteratur Svensk Byggtjänst”
https://www.ltu.se/ltu/lib/Soka/Amnesguider/Teknik/Artiklar-och-databaser/Svensk-byggtjanst-1.155160

BBR (Canvas)

ABK 09 (Canvas)

SIS:
SS 914221:2006 ”Byggnadsutformning”
SS 021054 ”Area och volym för husbyggnader”


Kan tillkomma artiklar som delas ut under kursens gång.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Bygglovshandling med ekonomistyrning4.0TG G U 3 4 5
0005Bygghandling3.5TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.