Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kosmologi 7,5 Högskolepoäng

Cosmology
Avancerad nivå, F7007R
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande kurser i en- och flerdimensionell analys, linjär algebra, vektoranalys, mekanik (motsvarande F0006T), modern fysik (motsvarande F0005T), elektromagnetisk fältteori (motsvarande F0007T) och strömningsmekanik (moment i F0030T). Kunskaper i allmän relativitetsteori rekommenderas. Grundläggande kunskaper i astronomi är användbara. Likaså är kunskaper i atom- och kärnfysik användbara.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall tillägna sig förståelse för och kunskap om universums storskaliga struktur och historia. Detta visas genom förmågan till förklaring av begrepp och fysikaliska villkor och förlopp inom ämnet.

Studenten skall ha förmåga att utföra teoretiska beräkningar av kosmologiska storheter och parametrar grundade på kosmologiska modeller samt ha färdighet att muntligt och/eller skriftligt kommunicera analyser och beräkningar.

Studenten skall vara medveten om att kosmologi intar en särställning inom de fysikaliska disciplinerna i det att inte alla vanliga kriterier för vetenskap kan uppfyllas. Detta visas genom förmågan att värdera följderna av detta förhållande.


Kursinnehåll

Kosmologiska principen, Friedmannmodeller, Big Bang-modellen, universums termiska historia, problem med Heta Big Bang-modellen, inflation, formering av strukturer, mörk materia. Observationer såsom kosmisk bakgrundstrålning i mikrovågsområdet, galaxformering, rödförskjutning och gravitationslinser.


Genomförande
Lektioner. Beroende på antalet studenter kan kursen komma att genomföras i seminarieform eller som läskurs.

Examination
Examinationen består av tre delar: en muntlig del (40%), uppgiftsinlämning (40%) samt rapportskrivning (20%). Var och en av dessa moment betygsätts med Godkänt (G) eller Underkänt (U).  Alla tre moment poängsätts och det graderade slutbetyget på kursen (5, 4, 3, U) utgör en viktad sammanvägning av resultaten av examinationens olika delar. För att bli godkänd på kursen krävs att alla tre moment är godkända.

Övrigt

Avancerad nivå.


Examinator
Johnny Ejemalm

Övergångsbestämmelser
Kursen F7007R motsvarar kursen RYM029

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ryden, Barbara. Introduction to Cosmology, 2 ed., Cambridge University Press 2017. ISBN 978-1-107-15483-4.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Muntlig examination3.0U G#
0003Inlämningsuppgifter3.0U G#
0004Skriftlig rapport1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15