KURSPLAN

Optik II 7,5 Högskolepoäng

Optics II
Avancerad nivå, F7007T
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Höst 2009 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Experimentell mekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet. B-kurs i optik eller Elektromagnetisk fältteori samt grundläggande kunskaper i Matlab.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande färdigheter i att modellera och angripa specifika problem inom optiken med numeriska verktyg.
Principerna för modern optisk mätteknik är av speciellt intresse.
Vid slutet av denna kurs skall studenten kunna:
-Modellera och analysera ingenjörsmässiga optiska problem med numeriska beräkningsverktyg.
-Förklara orsaken till de olika approximationer som används inom modern optisk mätteknik.
Vid slutet av denna kurs skall studenten praktiskt kunna:
-Implementera strukturerade program i MATLAB som löser och visualiserar komplicerade verkliga problem inom optiken.
-Välja och tillämpa en modern optisk mätmetod på ett verkligt problem.

Kursinnehåll
Tillämpningar inom optiken av olika approximationer av Maxwells ekvationer gås igenom med speciell tyngdpunkt på numeriska lösningsmetoder, digital optik och optisk mätteknik. Delar som behandlas är Fysikalisk och statistisk optik inkluderande Fourieroptik, spektrala metoder, mikro-och närfältsoptik, ljusspridning,speckler och fasbestämning,optiska fibrer, kvasi-klassisk detektion av ljus och optisk mätteknik.och fasbestämning, optiska fibrer samt kvasi-klassisk detektion av ljus. Dessutom behandlas metoder för att lösa inversa problem.

Genomförande
Lektioner, datorövningar och projekt. Tyngdpunkten ligger på självständigt arbete med datorövningarna och projektet.

Examination
Inlämningsuppgifter och projektredovisning både muntligt och skriftligt.

Övrigt
Denna kurs kan ges på engelska om så önskas.

Examinator
Mikael Sjödahl

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Classical Optics and its Applications,Masud Mansuripur (Cambridge University Press, 2002, Cambridge UK). ISBN 0 521 80499 X.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter4.5G U 3 4 5
0002Projekt3.0G U 3 4 5