Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Plasmafysik 7,5 högskolepoäng

Plasma physics
Avancerad nivå, F7010R
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

M0029M Differentialkalkyl, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg, M0018M Linjär analys and F0007T Elektromagnetisk fältteori eller motsvarande förkunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

  Efter avklarad kurs kan du:

 

1.    Kunskap och förståelse

·      Beskriva grunderna för plasmatillståndet.

·      Visa förståelse vilka matematiska metoder som kan appliceras för att lösa problem i plasmafysik.

·      Visa kunskap om förenklingar och approximationer som är vanligt förekommande i plasmafysik.

 

2.     Färdighet och förmåga

  • Beskriva och definiera ett plasma
  • Analysera laddade partiklars rörelse i homogena och inhomogena elektriska och magnetiska fält.
  • Definiera begreppet adiabatisk invariant samt analysera vågor i kallt plasma.
  • Analysera och modellera plasma som en vätska (MHD).
  • Analysera och beskriva instabiliteter i plasma.

 

3.     Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Beskriva vilken roll plasmafysik har i rymdvetenskap och rymdteknik.
  • Visa kunskap om dagens utmaningar inom plasmafysik.
  • Visa ökad erfarenhet av ingenjörsmässiga bedömningar och analytiska metoder, samt identifiering och formulering av problemställningar. 

Kursinnehåll
Definition av plasma. Förekomst av plasma. Laddade partiklars rörelse. Vågutbredning i plasmor. Klassificering av plasma. Plasmateorier. Plasmainstabiliteter.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, problemlösning, och hemuppgifter. På föreläsningarna ges teoretisk bakgrund, motiveringar, förklaringar samt exempel på tillämpningar av aktuellt kursavsnitt. På problemlösning demonstreras metodik och arbetssätt vid lösning av problem. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

 

Kursen examineras med skriftlig tentamen och laboration.  Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. 


Övrigt

Avancerad nivå. Kursen utgör en förkunskap för fördjupade studier av plasma i rymden som kursen F7001R Rymdplasmafysik.


Examinator
Lars-Göran Westerberg

Litteratur. Gäller från Vår 2012 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Francis F. Chen, Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, 2nd edition, ISBN 1441932011

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003LaborationU G#1.50ObligatoriskV12
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskV22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare SRT, Jonny Johansson 2011-02-07

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16