KURSPLAN

Fördjupningskurs i rymd- och atmosfärsvetenskap 7,5 högskolepoäng

Special Studies in Space and Atmospheric Science
Avancerad nivå, F7012R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2015-06-16

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Kurser om minst 120 hp varav minst 15 hp inom datateknik, elektronik eller automatiseringsteknik. Tidigare lästa kurser skall motsvara kunskapskrav för det tänkta fördjupande arbetet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall erhålla fördjupade kunskaper inom ett område som inte täcks av ordinarie kurser och lära sig arbeta självständigt i en forskningsnära miljö. Studenten skall få kännedom om hållbar utveckling samt  de svenska nationella jämställdhetsmålen.

Kursinnehåll
Kursens innehåll specificeras, av examinatorn, i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället. Fördjupningskursen ges  i anslutning till pågående forsknings- och utvecklingsarbete med inriktning mot hållbar utveckling samt begreppen jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

Genomförande
Kursens genomförande specificeras av examinatorn i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället, och kan bestå av föreläsningar, projektarbete, seminarier, självstudier med handledningstid. Fördjupningskursen är på avancerad nivå och studenterna förväntas ta ett större ansvar för det egna lärandet jämfört med kurser på grundnivå.

Examination
Kursens examinationsform specificeras av examinatorn i en detaljerad kursbeskrivning vid det aktuella kurstillfället, och kan innefatta skriftliga rapporter, muntliga/skriftliga presentationer, skriftliga/muntliga tentamen och seminarier.

Examinator
Victoria Barabash

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Fördjupningskursen är av skiftande karaktär och kan innehålla projekt, seminarieserier, föreläsningar etc. och litteraturen kan därför ej fastställas på förhand. Kontakta examinatorn för mer information.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001ExaminationG U 3 4 57.50ObligatoriskV15Ja